Muralla romana

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Muralla romana

Termes equivalents

Muralla romana

Termes associats

Muralla romana

7 Descripció arxivística results for Muralla romana

7 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Documentación geométrica de tramos de la muralla (Barcelona, Barcelonès) : fecha realización: 19 al 22 de noviembre de 2018

Documentació geomètrica de la muralla romana. S'ha documentat la zona del carrer Tapineria, en dos punts concrets, entre les torres 17 i 15, i entre les torres 12 i 11, al tram situat al peu de la terrassa del Museu Frederic Marès. També es va documentar el tram de la muralla i torre a la plaça dels Traginers, torre 33.
La combinació de fotogrametria digital i escànner ha permès documentar la totalitat de les zones d'intervenció plantejades, tant a nivell geomètric com de textures.

Ajuntament de Barcelona

Memòria de la intervenció arqueològica a la plaça de Ramon Berenguer el Gran i carrer Tapineria (Barcelona, Barcelonès) : actuació febrer 2015 - setembre 2016

Intervenció arqueològica a la plaça de Ramon Berenguer el Gran motivada pel projecte d'arranjament de la plaça. Durant la primera fase centrada a la plaça es va realitzar el seguiment i control del rebaixos de terres, documentat principalment estructures de l’antic urbanisme anterior a la construcció de la Via laietana. Posteriorment i dintre del mateix projecte es va efectuar la intervenció arqueològica al llarg del perímetre de la muralla romana situada en el carrer Tapineria i plaça Ramon Berenguer el Gran. Les tasques varen consistir en el rebaix del terreny per mitjans mecànics per tal de comprovar l’estat de les possibles restes arqueològiques i deixar a la vista el sòcol de la muralla. Com a resultat del qual es va poder documentat el sòcol i fonamentació de la muralla, algunes estructures domèstiques altimperials, anivellacions baix imperials, nivells carolingis i baix medieval i fonamentacions i soterranis de les edificacions existent en aquesta àrea que foren enderrocades durant la creació de la Via Laietana. Resultats semblants es van obtenir durant la tercera fase amb l’excavació extensiva de diversos sectors.

Ajuntament de Barcelona

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer del Regomir, 6 de l'Ataülf, 9 al Districte de Ciutat Vella, Barcelona, Barcelonès: dates de la intervenció: del 21 al 29 de desembre de 2017 i del 9 al 12 de febrer de 2018

Amb motiu del projecte d’adequació de la planta baixa de l’edifici situat al carrer del Regomir, 6 com a casa de Família vinculada a la Comunitat de Sant Egidi s’ha realitzat una intervenció arqueològica amb la finalitat de visualitzar, preservar i posar en valor les restes d’una part de la muralla romana i una de les torres de planta circular del recinte fortificat de Bàrcino.
Les estructures més significatives corresponen a la muralla i a la torre de planta circular d’època baix imperial. Ambdues estructures van formar part del programa constructiu que doblava el gruix de la muralla augustal i afegia la construcció de les torres a l’estructura defensiva de mitjans segle III- inicis del segle IV dC. Aquesta estructura amortitza un mur d’època imperial. Tant la muralla com la torre presenten un parament exterior d’opus quadratum i tot el rebliment interior està realitzat amb opus caementicium, a l’interior del qual s’hi ha pogut localitzar una peça treballada reaprofitada pertanyent a una cupae.
Finalment, la intervenció ha permès localitzar la rasa de construcció de l’actual finca construïda l’any 1857 per Josep Fontseré juntament amb un pou de registre d’aquest mateix moment.

Antequem

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva a la plaça de la Verònica, 2, carrer d'Avinyó, 23, antic Borsí o Casino Mercantil, al Districte de Ciutat Vella, Barcelona : dates de la intervenció: del 6 de novembre del 2017 al 31 de gener de 2018 i del 5 al 23 de març de 2018

Es van obrir 13 cales al subsòl orientades a determinar les característiques de la fonamentació existent, així com dos sondejos arqueològics (un al soterrani i un segon a l’exterior de l’edifici en l’antiga baixada de l’Ecce Homo) i es van realitzar un seguit de cales parietals en el mur mitger de la finca per tal de localitzar la muralla romana baix imperial. El resultat positiu d’aquestes va comportar que es repiqués tot el mur divisori per tal de documentar el parament romà en tota la seva totalitat.

Triay Olives, Vanesa