Showing 3 results

Archivistische beschrijving
Pereira Hernández, Isabel Paviment
Print preview View:

Memòria de la intervenció arqueològica i de restauració a l'Antic Mercat del Born : tractament dels paviments originals del jaciment arqueològic per adaptar-los a la visita pública. Part separada del Projecte executiu museogràfic del Centre Cultural del Born: dates de la intervenció: octubre 2012 - gener 2013

Intervenció motivada per les obres de construcció d'un centre cultural a l'edifici de l'antic mercat del Born.
L'actuació s'ha centrat en 26 punts, relacionat amb la xarxa de sanejament, principalment clavegueres i d'una fossa sèptica. Ha consistit en l'aixecament total o parcial de les cobertes i l'excavació dels estrats d'amortització de les estructures, que com a resultat sempre donaven cronologies de finals del segle XVII i començaments del segle XVIII.

Memòria de la intervenció arqueològica a la plaça Sant Josep Oriol, 9, Barcelona : data de la intervenció: 6-7 d'abril de 2009

La parcialitat de l'àrea excavada i els diferents rebaixos no permeten donar una interpretació acurada. L'estratigrafia documentada correspon a les diferents fases d'ocupació de l'espai en època moderna i contemporània, sense documentar materials que ens ajudin a concretar més la cronologia ni funcionalitat de les estructures documentades.