S'estan mostrant 145 resultats

Descripció arxivística
Estructura domèstica
Opcions avançades de cerca
Vista prèvia d'impressió View:

41 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Memòria de la intervenció arqueològica a la parcel.la del Passeig Picasso 24bis-30 de Barcelona (Barcelonès) : Anys 2004, 2005, 2006 i 2007

En la intervenció relativa a aquesta memòria que es presenta, síhan documentat un seguit díedificacions i estructures, que mostren líocupació de líespai des del moment de la seva urbanització, a finals del segle XIII i fins al 1715-1717, quan tot líurbanisme díaquesta zona va ser destruït per les obres de construcció de la Ciutadella. A nivell general, les restes localitzades es corresponen a un carrer (de Joan Grech) i a les finques situades a líoest respecte aquest i líextrem est díuna propietat situada a líest del mateix; així mateix, síha documentat la zona est de les finques situades a líest del carrer Oliver del Pla díen Llull, que discorria a líoest respecte el carrer Joan Grech. En el conjunt de líurbanisme medieval de la ciutat, la zona documentada se situava a líanomenat ìquarter de Marî i formava part díuna nova àrea urbanitzada de la ciutat, que síhavia definit a finals del segle XIII-inicis del segle XIV. Les propietats localitzades haurien estat ocupades des díaquest moment i es correspondrien a edificis díuna sola crugia i en dos casos de dues, que síorientaven a partir dels carrers on síhi situava el seu mur de façana. Aquests edificis haurien funcionat com a habitatges de caire humil, amb una possible zona de producció artesanal en algun díells. Amb el pas dels segles, algunes de les propietats van ser ampliades i modificades. A finals del segle XVII-inicis del segle XVIII, les edificacions de la zona central i sud de la parcel·la excavada van ser destruïdes per a construir líesglésia dels Pares Regulars Menors, que síhavien instal·lat a la zona a mitjans del segle XVII.

Intervenció arqueològica als carrer Princesa 33-35, Assaonadors 28-30 i Flassaders 2-6 : del març de 2004 al març de 2005

Es diferencia a grosso modo dos moments. Al inicial pertanyen els primers estrats datables entre 50aC i 100 dC sense que hagi estat possible associar-hi cap estructura. Ocupació de l'indret a mitjans del s. XIII-XV ocupada fins l'actualitat. A finals del XVIII inicis del XIX estan documentades modificacions relacionades amb l'inici de la producció d'oli. -- v.1: text, annex 1 (documentació administrativa), annex 2 (documentació fotogràfica).-- v.2: Annex 3 (documentació planimètrica). -- v.3: Annex 4 (unitats estratigràfiques 1/3). -- v.4: Annex 4 (unitats estratigràfiques 2/3). -- v.5: Annex 4 (unitats estratigràfiques 3/3), annex 5 (inventari materials arqueològics), annex 6: (làmines materials arqueològics)

Memòria de la intervenció arqueològica a l'Illa d'en Robador : 1era i 2a fase,carrer Sant Rafael, Sant Josep Oriol, Rambla del Raval i Sadurní,17 de març - 18 de juliol 2005 (1era fase),8 de novembre - 3 de febrer de 2006 (2a fase)

 • Es poden establir quatre etapes cronològiques en el jaciment. Època prehistòrica: estructures relatives al foc. Època medieval: es van documentar elements en relació a l'ús del sòl en conreu d'extensió, en concret, una sitja, set pous i petites construccions. Època moderna: es va registrar una estructura d'hàbitat que podria tractar-se de la casa dels Sadurní. Època contemporània: murs dels edificis de l'antic parcel·lari de la zona. -- v.1: text
 • v.2: documentació gràfica
 • v.3: repertori estratigràfic
 • v.4: inventari del material arqueològic
 • v.5: làmines del material inventariat
 • L'expedient inclou CD amb PIA Z4.14

Memòria de la intervenció arqueològica subsidiària del projecte d'infraestructures bàsiques i restauració. Centre Cultural del Born. Fonaments, de Barcelona : dates de la intervenció: novembre 2008, gener 2009, març 2009, abril-juliol 2009

 • Les obres de construcció del centre cultural ha fet necessari el creixement d'una de les cares dels encepats que conformen l'espai central. La intervenció s'ha centrat en els encepats, alguns no han afectat estructures i d'altres si. Les limitacions de la zona a excavar, ha fet que només s'ha pogut datar el moment constructiu d'alguns paviments de rajola i d'una escala. L'actuació tenia com a objectiu principal la protecció de les estructures del conjunt arqueològic. -- Conté: v.1: Text i inventaris
 • v.2: Planimetria

Intervenció arqueològica al carrer Sant Gil, 3 : de juliol de 2004 a juliol de 2005

La intervenció ha permés identificar dos periodes d'ocupació que comprenen des dels inicis del segle XVII a finals del segle XX. Inicialment el solar formava part d'una zona d'horts. A mijans del segle XIX hi ha activitat fabril a l'immoble. Es tracta doncs d'una casa-fàbrica integrada per diversos cossos, uns dedicats a l'activitat industrial i altres a l'escala de veïns.

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada a la finca del carrer Duran i Bas, 7 de Barcelona : 9-25 de gener de 2006 [275/05],22 de maig al 9 de juny de 2006 [065/06]

L'excavació ha permés documentar les restes d'un edifici enderrocat en la seva darrera fase, així com observar les diferents remodelacions fins arribar a la estructura original de l'edifici de l'any 1927. D'altra banda s'ha documetat l'edifici que constava descrit a l'any 1864, observant clarament que part d'ell fou reaprofitat en la fonamentació de l'edifici de 1927.

Memòria de l'excavació arqueològica realitzada al solar de la finca dels carrers Capellans, núm 4 i Sagristans, núms. 2-6 de Barcelona

 • El solar presenta una evolució uniforme que el defineix com espai rural de emmagatzematge de gra. La cronologia de les restes trobades (sitjes) oscil·la entre els segles I d.C. i el X d.C. Segons l'informe lliurat pel Servei d'Arqueologia del Museu d'Història de la Ciutat, en aquesta memòria la descripció i la interpretació del elements i l'estratigrafia són excessivament generalistes i presenten mancances i errors. -- Vol 1 [memòria]: 56 f., ca. 50 f. de fot, 5 f. de làm, 20 f. d'inventari de material, 8 f. de classificació ceràmica.
 • Vol. 2 [apendix 1]: ca. 35 plà.
 • Vol. 3 [apendix 2 part 1]: ca. 200 f. de diagrames Harris i unitats estratigràfiques.
 • Vol. 4 [apendix 2 part 2]: ca. 200 f. de diagrames Harris i unitats estratigràfiques.

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer dels Consellers, 2, al Districte de Ciutat Vella, Barcelona, Barcelonès: dates de la intervenció: gener - març 2016

Intervenció arqueològica preventiva, on s'ha documentat una necròpolis tardorromana amb sis inhumacions a redòs de Santa Maria del Mar. Documentació també d'estructures domèstiques medievals i modernes.

Abans, serveis culturals

Memòria científica de la intervenció arqueològica al Passeig de Torras i Bages, 85-105. Casa Bloc, al Districte de Sant Andreu de Barcelona: dates de la intervenció: Del Del 17 de maig a l’11 de juny de 2021 i del 21 de juny al 14 de juliol de 2021

La intervenció ha permès localitzar i documentar dos dels tancaments perimetrals de l’Edicle original dels anys 30, així com les restes de la part aerea del tancament. Més concretament, es tractaria d’un sòcol de pedra que ocuparia la part baixa del tancament, per sobre de la fonamentació i immediatament per sota de la paret de maó.
També ha estat possible localitzar i documentar tres dels tancaments perimetrals de l’edifici anomenat Bloc Fantasma, edificat entre 1945 i 1946, així com de la mitgera longitudinal que separava l’edifici en 2 crugies.

Dracma Arqueologia

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Tigre, 10 (Ciutat Vella, Barcelona) : data intervenció: del 7 al 25 de gener de 2013

El treball ha consistit en el control visual i documentació del rebaix de l'espai de l'escala de l'edifici i la realització del fossat d'ascensor. Documentació d'una fonamentació, i dues petites estructures indeterminades i una fossa sèptica. Són estructures coetànies i formen part del mateix edifici d'inicis del segle XX.
.

Resultats 1 a 10 de 145