Showing 10 results

Archivistische beschrijving
Bordas Tissier, Anna Edat Contemporània, 1854 -- s. XX
Print preview View:

5 results with digital objects Show results with digital objects

Memòria de la intervenció arqueològica al solar núm. 5 del carrer General Alvarez de Castro, del Districte de Ciutat Vella, Barcelona : dates de la intervenció: del 27 al 7 d'abril del 2006

Els treballs arqueològics es van centrar en varies zones: mitgera est del solar, cala del forat de la grua, i control dels rebaixos per practicar els encepats i sabates del nou edifici. En primer lloc es va practicar un repicat manual a la mitgera que podria correspondre a la tapia del convent de Santa Caterina, així com el rebaix díuna sabata al costat díaquesta per tal de poder documentar la seva fonamentació. En primer lloc, dins de líèpoca romana només es va documentar un retall de planta irregular amb material molt escadusser. El segon moment cronològic documentat es va situar al segle XIII i estava representat per un estrat amb material arqueològic que remetia a les primeres urbanitzacions de la zona. Una fase posterior situada al segles XIV ñXVI estava representada per un estrat díanivellament i diversos retalls indeterminats. Aquests aspectes es van associar a que la zona no es trobava urbanitzada durant líedat mitjana i fins i tot líedat moderna, ja que del segle XVIII es van localitzar diversos retalls de forat de vinya localitzats a la cala del forat de la grua. Es va considerar que el solar corresponia a una zona díhorta o de jardí díalgun edifici, la qual cosa explicaria la manca díestructures positives fins ben entrat el segle XIX . Per últim, ja dins del segle XIX - XX, es va documentar diverses estructures relacionades amb líedifici construït al segle XIX , amb líobertura del C/ General Álvarez de Castro i líenderrocament del convent i posterior construcció del mercat. Es tractava díestructures de clavegueram de diversa tipologia, paviments, fonamentacions, riostes de líedifici enderrocat, i alguna estructura de captació díaigües (pou). Cal remarcar que la planta baixa díaquest edifici va albergar algun establiment comercial, ja que es documentaren parets revestides de marbre, díaïllants de frigorífics, i restes diverses de líactivitat comercial.

Memòria de la intervenció arqueològica al número 4 del carrer de Sant Pere Mitjà, Ciutat Vella de Barcelona : dates intervenció: del 28 de novembre al 16 de desembre de 2011 i del 19 desembre de 2011 al 13 de gener de 2012

Documentació d'estructures desl segles XVII-XVIII, corresponents a fonamentacions i murs que ens podrien estar definit els limits i compartimentacions d'un possible casal o habitatge. Documentació de material ceràmic decorat amb blava catalana i blava i groga. Als segles XVIII-XIX, les plantes baixes haurien funcionat com a zones de treball, concretament com a tallers artesanals o preindustrials. Als segles XIX i XX, responen a l'adequació de l'espai com a zona d'habitatges (clavegueres, pous i estrats de runes.

Memòria de la intervenció arqueològica a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Pavelló de la Mercè, carrer de Sant Antoni Maria Claret, 167-171, carrer de Sant Quintí, 55-95, carrer del Mas Casanovas, 70-90, carrer de Cartagena, 334-372 : data intervenció: del 23 de juliol de 2012 al 23 de març de 2013

Documentació les galeries de serveis i altres estructures de sanejament originals de l'edifici, així com posar en envidència les tècniques constructives pel que fa a la fonamentació de les façanes. No s'han documentat restes anteriors a la construcció del pavelló.

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva efectuada al Parc Güell (carrer Olot 1-13, carrer Sant Josep de la Muntanya 45-55, avinguda del Coll del Portell s/n) Barcelona: dates de la intervenció: del 13 de maig al 12 d'agost de 2013, del 14 d'agost al 13 de setembre de 2013, del 16 de setembre al 4 d'octubre de 2013 i del 14 al 23 'doctubre de 2013

Documentació de restes relacionades amb la masia de Can Muntaner, actualment escola Baldiri i Reixach, restes de pedra seca i estructures localitzades a l'hort de l'escola, d'una cronologia de finals del segle XIX, principis del XX. Documentació també d'estructures relacionades amb la construcció del Parc Güell, localitzades al vial inferior dels Jardins d'Austria.

Memòria de la intervenció arqueològica al subsòl de l'edifici número 2C del carrer La Seca, barri de la Ribera (Barcelona): dates intervenció: del 29 de setembre al 24 d'octubre 2014, del 27 d'octubre al 21 de novembre 2014, i del26 de gener al 27 de febrer de 2015

Documentació de restes d'un casal gòtic del segle XIII, en el qual l'espai estava definit per arcs de carreus.
L'espai com a Fàbrica de Moneda, no serà fins mitjans del segle XVII.
Documentació dels darrers moments de la Fàbrica de Moneda, cap a mitjans del segle XIX, per un seguit de conduccions de caire industrial.

Atics

Memòria de la intervenció arqueològica a l'edifici 4 del carrer Sidé, al Districte de Ciutat Vella, Barcelona : dates de la intervenció, del 17 al 31 de desembre de 2018 i de 11 al 28 de febrer de 2019

Intervenció motivada per la construcció del fossat d'ascensor. Els resultats obtinguts estan relacionat amb la construcció de l'edifici. s'ha documentat un pou d'època contemporània.

Atics

Memòria dels resultats de la intervenció arqueològica al carrer de la Riereta, 18-22, casa-fàbrica Tarruella-can 60, al Districte de Ciutat Vella, Barcelona (Barcelonès) : dates de la intervenció: del 7 al 25 de gener de 2019, i del 28 de gener al 8 de febrer de 2019

Realització de 27 cales amb documentació de les estructures fabrils de la casa-fàbrica Tarruella, coneguda con "can 60", clar exemple del procés d'industrialització al Raval, al segle XVIII-XIX.

Atics

Memòria de la intervenció arqueològica al solar del carrer Nou de Sant Francesc, 10 i carrer de Josep Pijoan, 5, al Districte de Ciutat Vella, Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció: del 29 de juliol a 30 d’agost de 2019

Documentació d'estructures de l'edificació posterior del segle XIX. Documentació també d'un paviment de rajols, segurament anterior a l'edificació del segle XVIII

Atics

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer d'Alarcón, 1-59, carrer de Bragança, 125, carrer de l'Amor, 1-5, carrer del Capcir, 1-27, passatge de Feliu, 1-21 (Barri de la Clota) al Districte d'Horta-Guinardó de Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció: del 6 al 29 de març; de l’1 al 31 de juliol; del 3 al 10 i del 23 al 27 de setembre del 2019

La intervenció al Barri de La Clota només es va centrar en el rebaix dels carrers d’Alarcón i de Bragança. Al carrer d'Alarcón, els treballs han posat al descobert una estratigrafia al·luvial aportada per la riera de Sant Genís, que coincideix amb el traçat del carrer i que sembla que al segle XX hauria estat objecte de canalització mitjançant un col lector, el qual ha estat documentat en alguns trams de les rases obertes.
Al carrer Bragança, els treballs de reurbanització van permetre posar al descobert restes estructurals relacionades amb el passat agrícola i rural d'aquesta zona. S'ha documentat una bassa/safareig i el pou que encara es manté

Atics

Memòria conjunta de la intervenció arqueològica efectuada al carrer Arc del Teatre, 6-14, carrer de Lancaster, 22-24, placeta d'Anna Murià, 1-2, carrer de Guàrdia, 15-19, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció : Del 18 de maig al 10 de juny del 2020, del 22 de juny al 2 d’octubre del 2020, del 15 de febrer al 28 de maig del 2021 i del 31 de maig al 16 de juliol del 2021

La intervenció arqueològica ha permès documentar la gènesi i evolució de l’urbanisme en aquest sector de la ciutat i de manera prèvia a la creació de l’entramat urbà, una sèrie de fases d’ocupació del territori des de la prehistòria i passant per l’època romana.
Documentació de rases de conreu previ a l'urbanització de l'espai.

Atics