Print preview Close

Showing 46 results

Archival description
Estris domèstics
Advanced search options
Print preview View:

7 results with digital objects Show results with digital objects

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer dels Comtes 2-4, Baixada de Santa Clara 1-3, Plaça del Rei 1-6, Plaça Sant IU 2 i Palau del Lloctinent : 2 al 13 de gener de 2006

Troballa de restes constructius sota el Palau anteriors a la segona meitat del segle XVI, estrats d'enderrocs a cavall entre la primera i la segona meitat del XVI i restes de remodelacions dutes a terme durant el segle XX. Es pot suposar que en posterios intervencions podrien aparèixer estructures relacionades amb períodes anteriors a la construcció del Palau al segle XVI.

Memòria de la intervenció arqueològica al solar del carrer Carabassa, 8 bis, de Barcelona : 21-31 de desembre de 2005; 1-31 de gener de 2006

S'han dut a terme dos sondatges rectangulars de dimensions força estrictes, 2x2 i 2 metres de profunditat aproximadament que, per la seva parcialitat, limiten la interpretació de les restes a marcs cronològics: restes actuals, època moderna, època medieval i època romana.

Memòria arqueològica de la intervenció efectuada al carrer dels Banys Nous 11, Cecs de la Boqueria 8 : desembre de 2003

La intervenció ha permès documentar restes que denoten ocupació contínua del terreny des del s.XVI com a mínim. S'ha localitzat: un pou, un mur afectat per la fonamentació del pilar de la finca, les restes d'un altre mur, i un tercer mur que podria correspondre a una edificació medieval vinculada a la barriada de la Vilanova del Pi (s.X). El material arqueològic recuperat són fragments en ceràmica d'atuells domèstics d'èpoques romana (pocs fragments), baix medieval i sobretot moderna: plats, escudelles decorades, olla de cocció reductora, entre d'altres.

Sondejos al solar dels carrers St. Pere Mitjà 2, c. Verdaguer i Callís 2b : març del 2000

S'ha documentat un possible abocador domèstic que contenia restes de carbó i fauna. S'han trobat peces de vaixella en verd i manganès, fet que fa pensar que pertanyia a una casa benestant. També s'ha documentat un mur del s. XIV-XVI. Conté a l'expedient, la documentació de l'expedient d'enderroc de 1999 (codi 073/99, 003/00)

Prospecciones arqueologicas en Montjuïc

  • La intervenció ha servit per a documentar un conjunt ceràmic d'època romana, principalment compresa entre els s. II i I aC. També s'han recollit fragments de ceràmica medieval i moderna. -- L'expedient no tenia associat cap codi d'intervenció arqueològica: el centre catalogador ha assignat el codi de siglatura de material (MW) com a codi d'expedient
  • Text en castellà

Intervenció arqueològica al carrer d'en Bot, 5 : 5 de febrer de 2003 - 5 de març de 2003

S'han documentat estructures associades al antic edifici enderrocat a la dècada dels noranta. Destaca la presència de diferents estructures muràries i un pou del s. XVII. També s'han localitzat fragments de ceràmica, principalment de ceràmica vidrada del s. XVI - XVII i ceràmica blava catalana.

Memoria científica de la intervención arqueológica en la enfermería del Monasterio de Pedralbes : mayo de 1998

  • La intervenció ha permès visualitzar la cronologia de la construcció i de les diferents reformes de l'edifici. Podem destacar diferents estructures muràries (s. XIV - XVII). També destaca una volta d'aresta, corresponent a la remodelació moderna de l'edifici (s. XVII), així com una volta tapiada. També s'ha localitzat diverses peces ceràmiques (s. XIII - XVI). -- Text en castellà
  • Títol a la coberta: Intervenció arqueològica a l'antiga infermeria del Monestir de Pedralbes de Barcelona : maig de 1998
  • Les fot. són còpia

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Boqueria núm. 24 : octubre 1991

Localització de diferents trams de mur de l'època altimperial, que podrien haber format part d'una estructura agrícola. S'ha documentat també diferents fragments de ceràmica (s. XVII - XIX) i de terrissa ( s. XVIII - XIX), així com 13 monedes de plata de principis del s. XIV. -- Materials originals a l'expedient [X147], amb els topogràfics

Intervenció arqueològica a la prolongació de l'avinguda Francesc Cambó, entre els carrers Giralt el Pellisser, Gombau i de Fonollar : zona B del projecte d'infraestructures troncals des del carrer Carders a la central de RSU en el mercat de Santa Caterina,Barcelona, febrer-abril de 2004

  • Els resultats de la intervenció arqueològica evidencien l'existència de diversos tipus de restes arqueològiques i de diverses fases d'ocupació, amb un ventall cronològic que va des d'època tardoantiga fins els s.XVIII-XIX. Entre d'altres troballes, s'ha documentat una necròpolis tardoromana (19 sepultures), ceràmica medieval, i ceràmica blau catalana.-- v.1 (ca. 300 f.) inclou: inventari d'unitats estratigràfiques, inventari del material i dibuix arqueològic, inventari de fotografies
  • v.2 conté ca. 50 plàn
  • v.3 conté 69 diapositives.
  • CD inclou: 448 fot.
Results 1 to 10 of 46