Mostrar 80 resultados

Descrição arquivística
MHCB, Servei d'Arqueologia Ceràmica
Opções de pesquisa avançada
Previsualizar a impressão Ver:

18 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais

Excavació del subsòl de l'àrea destinada a la construcció del nou edifici destinat a oficines de l'Ajuntament de Barcelona durant els anys 1960-61

Localització de paviments opus signinum, i una sèrie de murs pertanyents a construccions altimperials. -- Artículo en: "Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad", núm. 13, 1969 que resumeix les troballes de la intervenció a la plaça Sant Miquel

Jaciment arqueològic de "Can Don Joan" (Horta)

Es va realitzar una intervenció al 1964 quan l'arqueòleg aficcionat Llibert Piera va trobar als terrenys fragments de ceràmica ibèrica, documentat en el present informe, junt amb d'altre material protohistòric. -- Conté un article posterior de Vicenç Moreno y Albert Freixa i Foz, amb inventari de materials

[Expedient de la intervenció arqueològica d'urgència portada a terme al Convent dels Àngels] : gener 1991

Intervenció enmarcada dins d'una actuació de restauració i rehabilitació de l'edifici. Es va procedir al buidatge i documentació de les voltes del primer pis, a la vegada que es va efectuar la documentació topogràfica. -- L'expedient conté documentació administrativa, topogràfica i làmines de ceràmica

[Intervenció al Palau Centelles o Solferino]

  • Posat al descobert part d'una habitació d'una domus de l´insula delimitada per l'actual baixada de Sant Miquel i el carrer Gegants. Recuperació de material ceràmic dels segles I-II d.C. La part millor conservada estava definida per dos murs d'opus caementicium. Documentació també de restes ceràmiques amb una datació del segle V d.C. -- No hi ha memòria
  • Inventari de materials i catàleg de material fet per Jordi Auladell i Josefa Huertas
  • Resum fet a partir de la fitxa de la Carta Arqueològica

Memoria de la excavación de la iglesia y hospital de Sant Llàtzer, Barcelona : 1 campaña, septiembre-diciembre de 1989,2 campaña, noviembre de 1990 a enero de 1991,3_ campaña, mayo-octubre de 1991

  • Intervenció realitzada a la capella de Sant Llàtzer, es pot veure l'evolució de la capella des de l'any 1114, fins al segle XX. -- Amb la col.laboració de Montserrat Gumà i Marquès, Albert López Mullor
  • Original a la Diputació de Barcelona
  • A l'expedient: v.1 - Documentació administrativa i llistats de fotografies; v.2 - Inventari de materials; v.3 - Dibuixos de 1991
  • Pdf al HD
Resultados 1 a 10 de 80