Mostrar 11 resultados

Descrição arquivística
Veclus Ceràmica
Opções de pesquisa avançada
Previsualizar a impressão Ver:

1 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais

Memòria científica dels sondeigs arqueològics realitzats a la finca núm. 45 del carrer dels Tallers de Barcelona

L'origen de la intervenció ha estat motivat per l'enderroc dels edificis que ocupen la part més meridional de la finca a causa de la construcció d'una nova facultat de la Universitat de Barcelona. L'excavació ha posat al descobert nombroses estructures i ha permès la recuperació d'abundant material ceràmic.

Informe sobre las actuacions i resultats dels sondeigs arqueològics realitzats a la finca núm. 25 del carrer Ripoll de Barcelona

Intervenció consistent en la realització de 9 cales, que han evidenciat l'existència d'elements ceràmics al voltant del període medieval, entre els segles X i XIII. I també d'època moderna. Sense poder estendre la recerca arqueològica no es pot concretar millor la seqüència arqueològica ni la presència en el subsòl de testimonis d'època romana.

Informe i memòria científica de la intervenció arqueològica preventiva realitzada a la finca núm. 17 del carrer Carders de Barcelona :

S'ha recuperat un mur de càrrega que formaria part del fonament d'una de les parets del darrer arranjament de la parròquia de Sant Cugat. S'han documentat restes d'un paviment del s. XVII i un alt contingut de restes antropològiques remogudes, que pertanyen a un antic cementiri.

Memòria científica sobre les actuacions i resultats dels sondeigs realitzats a la finca núm. 58 del carrer Arc del Teatre de Barcelona :

S'han documentat restes d'elements constructius associats a un magatzem (s. XIX), així com la façana i elements constructius associats al Cinema Colon (1923), molt malmesos degut als bombardejos de la Guerra Civil.

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada a la finca del carrer Duran i Bas, 7 de Barcelona : 9-25 de gener de 2006 [275/05],22 de maig al 9 de juny de 2006 [065/06]

L'excavació ha permés documentar les restes d'un edifici enderrocat en la seva darrera fase, així com observar les diferents remodelacions fins arribar a la estructura original de l'edifici de l'any 1927. D'altra banda s'ha documetat l'edifici que constava descrit a l'any 1864, observant clarament que part d'ell fou reaprofitat en la fonamentació de l'edifici de 1927.

Memòria de l'excavació arqueològica realitzada al solar de la finca dels carrers Capellans, núm 4 i Sagristans, núms. 2-6 de Barcelona

  • El solar presenta una evolució uniforme que el defineix com espai rural de emmagatzematge de gra. La cronologia de les restes trobades (sitjes) oscil·la entre els segles I d.C. i el X d.C. Segons l'informe lliurat pel Servei d'Arqueologia del Museu d'Història de la Ciutat, en aquesta memòria la descripció i la interpretació del elements i l'estratigrafia són excessivament generalistes i presenten mancances i errors. -- Vol 1 [memòria]: 56 f., ca. 50 f. de fot, 5 f. de làm, 20 f. d'inventari de material, 8 f. de classificació ceràmica.
  • Vol. 2 [apendix 1]: ca. 35 plà.
  • Vol. 3 [apendix 2 part 1]: ca. 200 f. de diagrames Harris i unitats estratigràfiques.
  • Vol. 4 [apendix 2 part 2]: ca. 200 f. de diagrames Harris i unitats estratigràfiques.

Memòria científica de la intervenció arqueològica realitzada a la finca núm. 11 del Carrer Elisabets de Barcelona

  • S'han documentat estructures relacionades amb el convent d'Elisabets. S'ha de destacar la presència d'un pòrtic o galeria i alguns testimonis associats a un claustre. També s'han documentat elements estructurals d'època moderna (murs, paviments, etc.). -- v.I (80 f., XXXI f. de fot.): inclou descripció dels treballs i apèndix fotogràfic
  • v.II (ca. 200 f.): Diagrames Harris i fitxes UE
  • v.III(ca. 150 f. : 8 f. de làm., 26 f. de fot., 78 f. de plàn.): planimetria i arxiu fotogràfic
Resultados 1 a 10 de 11