Affichage de 21 résultats

Description archivistique
Triay Olives, Vanesa Mur
Aperçu avant impression Affichage :

5 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva als carrers Sant Rafael 34-42, Rambla del Raval 10, Sant Martí 3B-5 : del 6 al 25 de juliol de 2005

S'ha pogut documentar part de la fonamentació d'un mur al davant del número 10 de la Rambla del Raval, fonamentació d'una de les cases del desaparegut carrer de Sant Jeroni. No s'han trobat més evidències arqueològiques a causa de les dimensions i la profunditat (80 cm.) de la rasa.

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva als carrers : Sant Rafael, 2-10 i Robador, 19-21,Robador, 21-45, Sant Rafael, 2-10, 10-16, 18-26 i 26, Rambla del Raval, 17-25, Sant Josep Oriol, plaça de Salvador Segui,del 20 d'octubre al 5 de novembre i del 29 de novembre al 24 de desembre de 2004

Localització d'un mur del s. XV. També s'ha localitzat diferents línies de façana i restes arquitectòniques que formen part dels edificis enderrocats dels s. XIX-XX.

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva efectuada a les finques Argenteria, 65, Mirallers, 12, del districte de Ciutat Vella de Barcelona : dates de la intervenció: del 19 d'abril al 8 d'octubre de 2010

La intervenció va permetre obtenir noves dades des del segle IV dC fins a líactualitat. D'època romana es van documentar tres inhumacions, totes elles díindividus infantils. Es tracta díuna zona que hauria format part del suburbium oriental de la ciutat de Barcino, i més concretament díuna important necròpolis cristiana datada entorn al segle IV dC. que síestendria al voltant díuna basílica possiblement situada en una zona pròxima a Santa Maria del Mar. Líelevat número díenterraments en aquest sector apuntaria a la presència en aquesta zona díalgun tipus de relíquia o tomba venerada que hauria actuat com a focus díatracció. Basant-nos amb les dades obtingudes i en relació amb el context en què aquestes es localitzaren tot apuntaria a què la necròpolis tardoantiga síestendria per tot el subsòl tant de líesmentada finca com dels edificis colindants. A les estructures alt medievals localitzades en la present intervenció síhaurien de relacionar amb algun tipus díentitat pública o religiosa, però ens mancarien dades per poder determinar-ho amb exactitud. A partir de la segona meitat del segle XIII síurbanitzaria de manera generalitzada tot el sector del barri de la Ribera. En les actuals finques díArgenteria 65 i Mirallers 12 es van poder documentar com a mínim la presència de tres finques ben diferenciades relacionades amb aquest procés. A partir del segle XVII, es van realitzar les principals modificacions de les cases: es compartimenten les estances i es construeix un nou sistema de clavegueram. Els treballs arqueològics ens van permetre la documentació díun total de 5 tenalles de grans dimensions relacionades amb líemmagatzematge de líquids. Els esmentats recipients ceràmics van estar en ús fins a finals del segle XVII moments en què foren amortitzats.
En el segle XIX la finca del carrer díArgenteria patí una segona reforma important, es reorganitzà líinterior de la finca amb la construcció de noves dependències que donaren lloc a nous espais a la planta baixa. Líany 1802 es va procedir a la reedificació de la façana principal. La majoria de les estructures documentades díaquesta època serien dipòsits i estructures relacionades amb el sistema de clavegueram.

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva efectuada a la Ronda de Sant Antoni, 84 / Carrer de Joaquín Costa, 63, al Districte de Ciutat Vella. Barcelona (Barcelonès) : dates de la intervenció, del 13 al 20 d'abril, del 9 al 31 de juliol, del 10 al 17 d'agost, del 27 de setembre al 23 de novembre de 2018, i del 21 de gener al 22 de febrer de 2019

Documentació de l'antic priorat de Santa Maria de Natzaret, depenent de Santa Maria de Poblet, que es va fundar el 1311 i va desaparèixer el 1660, i la comunitat del mateix ordre, de Valldonzella, entre 1674 i 1909. Documentació d'una necròpolis d'edad moderna just abans d'establir-se la comunitat de Valldonzella.

Atics

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva efectuada al Pla de Palau 19, al Districte de Ciutat Vella (Barcelona, Barcelonès): dates intervenció: del 5 al 30 d'octubre de 2015

Documentació de diverses fases ocupacionals datades entre el segle XVI i l'actualitat. Documentació de paviments recents. Documentació de restes a la segona meitat del XVII i segle XVIII.

Atics

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al carrer Rec 44, Esparteria 17-19, Calders 11-15 : del 19 d'octubre al 28 d'octubre de 2005

S'han documentat estructures de pedra i morter i tot sembla indicar que es tracta dels antics murs de les cases del barri de la Rivera anteriors als bombardejos de la Guerra de Successió. Malgrat que la intervenció s'ha dut a terme en una zona amb gran quantitat de vestigis, els resultats obtinguts han estat escassos a causa de les característiques de les canalitzacions de la xarxa de baixa tensió.

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva efectuada a la finca Ripoll, 25 i Capellans, 10-16, Districte de Ciutat Vella, Barcelona : dates de la intervenció: 18 de maig al 31 de desembre 2009

La fase més antiga documentada és de l'època fundacional de la ciutat amb la presència d'un dels trams de l'aqüeducte del Besòs recobert amb opus signinum, de dimensions considerables evidencia un transport d'aigua important. Documentació també de dos pilars de l'aqüeducte. Localització de les restes d'una calçada d'època altimperial, que permet l'anàlisi de l'entremat del suburbium més pròxim a Barcino. Presència de diverses sitges baix-imperial que defineixen l'espai propiament agrícola. Documentació d'època altmedieval d'un conjunt de murs que configuren diverses parcel.lacions organitzades entorn d'una calçada feta de pedres, material ceràmic i terra piconada en un àmbit ja ocupat en època romana com a zona de circulació, i podria correspondre als primers elements vertebradors d'un dels burgs més antics de Barcelona, com és el Burg dels Arcs. Localització d'una trentena de sitges. A època baixmedieval, a partir del XIII el barri s'urbanitza de manera general, moment d'edificació de grans casals i organització de la trama urbana als espais extramurs. Als segles XV i XVI no es documentes restes arqueològiques, tan sols la presència d'estructures relacionades amb el sanejament de la casa (dipòsit, clavegueres,..). -- Vol.1: Text ; vol.2: Fitxes UE ; vol. 3: Inventari i dibuix de material ; vol. 4: documentació planimètrica en format A3

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva a la finca del C/ Boqueria 10, C/ Aroles 3-5, Ciutat Vella, Barcelona : data d'intervenció: del 10 d'abril al 29 de setembre de 2006

Estructures de mitjans del segle XIX vinculades a les finques actuals: clavegueram, pour, dipòsits, murs, paviments, .. A la zona del carrer Aroles es troben estructures i paviments de cronologia del segle XVI i XVII. Excavació en extensió a la zona del pati vinculat a la Casa de Puig de la segona meitat del XIX. S'ha pogut documentar l'evolució històrica del jardí de la Casa de Puig, documentació dels inicis de la cultura dels jardins barcelonins cap a meitat del segle XVI.

Résultats 1 à 10 sur 21