Imprimir vista previa Cerrar

Mostrando 5 resultados

Descripción archivística
Sant Pau del Camp Església
Imprimir vista previa Ver :

2 resultados con objetos digitales Muestra los resultados con objetos digitales

Memòria de l’excavació arqueològica en l’església de Sant Pau del Camp : dates de la intervenció del 5 de juny al 3 d’agost 2018

Intervenció emmarcada dins un projecte de restauració i rehabilitació del conjunt monumental. Es va documentar una ocupació força intensa des de l’època romana imperial fins a l’època medieval; manquen la majoria de dades relatives a l’època baix medieval, a causa d’uns rebaixos que, cap al segle XVIII o XIX, van afectar profundament la estratigrafia anterior.
Les formes d’ocupació més antigues romanen indeterminades, a causa de la densa superposició d’estructures posteriors; pel que fa a l’època medieval,es van documentar contextos funeraris i, sobretot, una sèrie d’estructures en relació amb les primeres fases de vida del monestir, entre les quals destaca el primitius absis de la nau. Encara a falta d’un registre estratigràfic complet, es va poder documentar també el pas cap a l’església romànica que constitueix el monument actual.
Finalment, ja d’època moderna, consten més inhumacions i les traces d’obres de reforma de gran envergadura.

Arquebisbat de Barcelona

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Sant Pau, 99, Horts de Sant Pau del Camp : dates d'intervenció: del 19 al 31 de març de 2010, del 19 al 30 d'abril de 2010 i del 7 al 11 de maig de 2010

  • Intervenció motivada per líobertura díuna rasa de sanejament de líedifici. En primer lloc, síha detectat uns estrats díamortització de la coneguda vil.la romana de la zona, que han donat materials del darrer terç del segle VI. Una segona fase es situaria entre els segles VII i IX on es documenta un absis, petites parts de la nau de líesglésia, paviments associats i dues inhumacions en fossa, en molt mal estat de conservació. -- Vol.1: Text ; ; voldoc. fotogràfica i annex 3 doc. planimètrica
  • Vol.2: annex 1: inventari de les UE4, fitxes UE
  • Vol.3: annex 2: inventari de material arqueològic ; annex 3: fitxes de restauració del material arqueològic ; annex 4: repertori fotogràfic de la intervenció; annex 5 planimetria

Memòria de la intervenció arqueològica de restauració i adequació al Monestir de Sant Pau del Camp. Paviment de Mosaic de l'església. Carrer de Sant Pau, 99, Districte de Ciutat Vella (Barcelona): dates de la intervenció: del 4 al 7 d'agost de 2015

Intervenció motivada pel fet que el paviment de mosaic de l'església presentava diversos bombaments distribuïts arreu de la seva superfície que requerien urgentment una actuació de restauració. Atès que es desconeixen les causes que provocaven aquestes alteracions, es dur a terme una intervenció de diagnosi amb l'objectiu de conèixer el tipus de prepració del mosaic -materials i mode d'execució- i esbrinar es causes que poden haver ocasionat el deteriorament que presenta. Intervenció de diagnosi consistent en la relació de tres sondejos en els punts on el paviment presenta alteracions més greus

Memòria de la intervenció preventiva de restauració i adeqüació, de l'estudi de l'estat de conservació i de la proposta d'actuació futura : paviment de mosaic de l'església de Sant Pau del Camp de Barcelona : dates de la intervenció: del 3 al 14 d'agost de 2015

El paviment de mosaic de l’església del monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona presenta alteracions importants que aconsellen una intervenció de conservació-restauració urgent. Per les característiques de les alteracions, és imprescindible, estudiar les causes que les originen i poder elaborar una diagnosi precisa. Per aquesta raó la present memòria en una primera part descriu les característiques tècniques del mosaic, les intervencions de restauració antigues i la diagnosi de les patologies que actualment presenta; mentre que en una segona part es detallen els recents treballs de conservació d’urgència duts a terme durant l’agost de 2015. Finalment es planteja una proposta d’actuació global que ha de garantir la salvaguarda de la peça.

Àbac. Conservació i Restauració, SL

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al carrer Sant Pau, 99, Monestir de Sant Pau del Camp. Edifici Annex, Barcelona (Barcelonès): dates d'intervenció: del 26 de febrer al 22 de març i del 1 al 19 de juliol de 2013

Dues cales a l'interior de l'edifici, a la segona cala documentació de substrat arqueològic així com diverses estructures, d'època baix imperial.