Affichage de 8 résultats

Description archivistique
Triay Olives, Vanesa Edat Mitjana
Aperçu avant impression Affichage :

3 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Ample, 11-13, al Districte de Ciutat Vella, Barcelona, El Barcelonès: dates de la intervenció: del 12 de desembre de 2016 al 28 de juliol de 2017

Ocupació interrompuda des d'època altimperial fins a l'actualitat, permet obtenir una important seqüència cronològica del front litoral de la ciutat de Barcelona. Documentació de restes d'una edificació datada a finals del segle II-III amb murs i un paviment d'opus signinum. Documentació d'estructures que evidencien l'ocupació de la línia costanera, a època baixmedieval, que es consolida al segle XIII-XIV.
La finca d'Ample, 11 corresponia a l'antiga seu de la Societat de Crèdit Mercaintil, realitzada entre 1896 i 1900, finca estil neoclàssic.

Atics

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva efectuada a la finca Ripoll, 25 i Capellans, 10-16, Districte de Ciutat Vella, Barcelona : dates de la intervenció: 18 de maig al 31 de desembre 2009

La fase més antiga documentada és de l'època fundacional de la ciutat amb la presència d'un dels trams de l'aqüeducte del Besòs recobert amb opus signinum, de dimensions considerables evidencia un transport d'aigua important. Documentació també de dos pilars de l'aqüeducte. Localització de les restes d'una calçada d'època altimperial, que permet l'anàlisi de l'entremat del suburbium més pròxim a Barcino. Presència de diverses sitges baix-imperial que defineixen l'espai propiament agrícola. Documentació d'època altmedieval d'un conjunt de murs que configuren diverses parcel.lacions organitzades entorn d'una calçada feta de pedres, material ceràmic i terra piconada en un àmbit ja ocupat en època romana com a zona de circulació, i podria correspondre als primers elements vertebradors d'un dels burgs més antics de Barcelona, com és el Burg dels Arcs. Localització d'una trentena de sitges. A època baixmedieval, a partir del XIII el barri s'urbanitza de manera general, moment d'edificació de grans casals i organització de la trama urbana als espais extramurs. Als segles XV i XVI no es documentes restes arqueològiques, tan sols la presència d'estructures relacionades amb el sanejament de la casa (dipòsit, clavegueres,..). -- Vol.1: Text ; vol.2: Fitxes UE ; vol. 3: Inventari i dibuix de material ; vol. 4: documentació planimètrica en format A3

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva efectuada a les finques Argenteria, 65, Mirallers, 12, del districte de Ciutat Vella de Barcelona : dates de la intervenció: del 19 d'abril al 8 d'octubre de 2010

La intervenció va permetre obtenir noves dades des del segle IV dC fins a líactualitat. D'època romana es van documentar tres inhumacions, totes elles díindividus infantils. Es tracta díuna zona que hauria format part del suburbium oriental de la ciutat de Barcino, i més concretament díuna important necròpolis cristiana datada entorn al segle IV dC. que síestendria al voltant díuna basílica possiblement situada en una zona pròxima a Santa Maria del Mar. Líelevat número díenterraments en aquest sector apuntaria a la presència en aquesta zona díalgun tipus de relíquia o tomba venerada que hauria actuat com a focus díatracció. Basant-nos amb les dades obtingudes i en relació amb el context en què aquestes es localitzaren tot apuntaria a què la necròpolis tardoantiga síestendria per tot el subsòl tant de líesmentada finca com dels edificis colindants. A les estructures alt medievals localitzades en la present intervenció síhaurien de relacionar amb algun tipus díentitat pública o religiosa, però ens mancarien dades per poder determinar-ho amb exactitud. A partir de la segona meitat del segle XIII síurbanitzaria de manera generalitzada tot el sector del barri de la Ribera. En les actuals finques díArgenteria 65 i Mirallers 12 es van poder documentar com a mínim la presència de tres finques ben diferenciades relacionades amb aquest procés. A partir del segle XVII, es van realitzar les principals modificacions de les cases: es compartimenten les estances i es construeix un nou sistema de clavegueram. Els treballs arqueològics ens van permetre la documentació díun total de 5 tenalles de grans dimensions relacionades amb líemmagatzematge de líquids. Els esmentats recipients ceràmics van estar en ús fins a finals del segle XVII moments en què foren amortitzats.
En el segle XIX la finca del carrer díArgenteria patí una segona reforma important, es reorganitzà líinterior de la finca amb la construcció de noves dependències que donaren lloc a nous espais a la planta baixa. Líany 1802 es va procedir a la reedificació de la façana principal. La majoria de les estructures documentades díaquesta època serien dipòsits i estructures relacionades amb el sistema de clavegueram.

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al carrer dels Sagristans 2-6, Capellans 4, Ciutat Vella, Barcelona : dates d'intervenció: 29 març - 7 d'abril de 2006 ; 6-7 de juny de 2006

L'espai excavat ha estat reduït, però el fet que s'hagin realitzat a profunditat ha permès obtenir una seqüència estratigràfica que va des de l'actualitat fins a època romana.S'han documentat diversos nivells tardo romans, s'han documentat diverses sitges a la zona més propera a la plaça Nova, podríem ser dipòsits de magatzem de cereal.

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva efectuada a la finca Basses de Sant Pere, 3, Districte de Ciutat Vella, Barcelona : dates intervenció: del 22 de març al 2 d'abril de 2010 ; de 31 de maig al 18 de juny de 2010 ; de l'11 d'octubre al 31 desembre de 2010

S'han obtingut noves dades sobre l'evolució històrica que va patir la zona pròxima al Rec Comtal i com aquest territori es va anar articulant des de finals del segle XIII fins a l'actualitat. Documentació d'una adoberia o blanqueria de finals del segle XIII, que segons les dades va funcionar fins al segle XVI. Documentació d'estructures totes relacionades amb els treballs de la pell. Cap al segle XVIII, documentació de la presència d'una claveguera i un estructura de caire preindustrial. Al segle XIX es dissol la companyia i fàbrica d'indianes que estava en semirruina, i va acabar sent un edifici residencial de planta baixa i tres pisos que ha perdurat fins l'actualitat.

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva efectuada als Jardins de Rubió i Lluch, s/n, carrer Floristes de la Rambla 1. Hospital de la Santa Creu, Districte de Ciutat Vella, Barcelona (Barcelonès) : dates de la intervenció: del 18 al 29 de març de 2019

La intervenció ha permès obtenir les dades necessàries per tal de poder acabar de redactar el projecte executiu de l’obertura de la futura zona de pas entre la plaça de la Gardunya i els Jardins de Rubió i Lluch. Realització d'un pla de cales informatives. Les cales a nivell de subsòl, les dades obtingudes es basen en la majoria del casos en elements associats a l’ocupació d’aquests espais en època contemporània, segle XX. Pel que respecte als paraments i sostres, les 13 cales obertes en murs i 3 en sostres, ha permès documentar la tipologia constructiva dels murs i sostres afectats.

Atics

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva efectuada al carrer Perú, 84-102. carrer de Bilbao, 140-156, carrer de Bolívia, 143-163. Recinte de Can Ricart al Districte de Sant Martí, Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció: del 10 de març al 12 de juny, del 8 de juliol al 6 de setembre i del 14 de setembre al 16 d'octubre de 2020

Documentació de diverses fases d'ocupació des d'època romana fina a l'actualitat. La majoria de les restes s'han de relacionar amb l'antiga fàbrica Frigo i posteriorment Farggi. Documentació de nivells agrícoles del segle XVII i XIV

Atics