Mostrar 13 resultados

Descrição arquivística
Doctor Aiguader, Carrer
Opções de pesquisa avançada
Previsualizar a impressão Ver:

2 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais

Memòria dels resultats obtinguts a la intervenció arqueològica al solar del carrer Doctor Aiguader, 1-21 de Barcelona (Ciutat Vella) : data intervenció: de 23 d'octubre a 29 de desembre de 2006, de 16 d'abril al 20 de juliol de 2007

S'ha posat al descobert un gran tram del baluard del migdia així com de la muralla, ambdós del segle XVI, la contraescarpa datada a principis del segle XVIII i dos canals. Un d'ells és la continuació del tram localitzat al solar continu i pertany al canal auxiliar del Rec Comtal. També s'han documentat altres estructures que formarien part de les infraestructures ferroviàries del segle XIX i XX.

Memòria científica de la intervenció arqueològica al carrer Doctor Aiguader, 1 de Barcelona (Ciutat Vella): data intervenció: de gener a abril de 2017

Obres i rebaixos de terres relacionats amb l'ampliació de l'accés de la Barceloneta de la L4 dels Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona. El seguiment arqueològic dels rebaixos ha permès documentar únicament les restes de fonaments de la segona meitat del segle XX.

Antequem

Memòria de la intervenció al carrer del Doctor Aiguader, 15-23 (Ciutat Vella, Barcelona, Barcelonès) : dates de la intervenció: novembre 2011 - octubre 2012

  • Arran del projecte de construcció d'uns edificis a càrrec del Patronat Municipal de l'Habitatge s'ha portat a terme el control de moviment de terres i la posterior excavació d'alguns sectors del solar. Les primeres troballes van consistir en un seguit de nivells de terra piconada relacionats amb un camí modern paral.lel a la línia de platja. Es van documentar estrats relacionats amb l'excavació del fossat i la formació del glacis. La continuació de les tasques de control va permetre localitzar part d'un edifici possiblement enderrocat durant el setge de 1714, un tram d'una derivació provisional del Rec Comtal i un total de 25 àmbits amb estructures molt febles, corresponents a les anomenades barraques de mar o barraques de pescadors durant el segle XVII. També cal destacar els rebaixos de més de 4 metres de fons marí del segle XV relacionat amb la construcció del moll en 1477. -- A l'expedient 4 informes d'afectació d'estructures i informe final.
  • Vol.1: Text memòria ; vol. 2 : planimetria ; vol. 3 : material ; vol. 4 i 5 : Fitxes UE ; vol. 6 : inventari material arqueològic ; vol. 7 : inventari fotogràfic ; vol. 8 : Documentació restauració [només CD]

Memòria-estudi numismàtic al carrer Doctor Aiguader, 15-23, al Districte de Ciutat Vella, Barcelona: codi 048/11

Estudi del material numismàtic recuperat en la intervenció 048/11 del carrer Doctor Aiguader, 15-23 realitzada entre el novembre de 2011 i el setembre de 2012. Documentació de les barraques de mar.

Servei d’Arqueologia de Barcelona

Memòria de la intervenció al carrer Ramon Turró, 120-132, carrer d'Àvila, 2-40, avinguda d'Icària, 123-197, carrer de la Marina, 20-24, carrer de Salvador Espriu, 1-21, avinguda del Litoral, 2-22, i carrer del Doctor Aiguader, 78-88. Xarxa de climatització per a la connexió de l'Hospital del Mar, al Districte de Sant Martí de Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció: juliol 2016 - gener 2017

Rebaixos necessaris per a desenvolupar el projecte constructiu de l'ampliació de la xarxa urbana de climatització de fred i calor per a la connexió a l'Hospital del mar. Documentació de restes una fàbrica prèvia al pla Cerdà al carrer Àvila, i també documentació de restes del fort de Don Carlos al Doctor Aiguader.

Abans, serveis culturals

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Doctor Aiguader, 1-21 de Barcelona (Ciutat Vella) : dates de la intervenció: agost - novembre 2009

La intervenció va ser motivada per la construcció d'un nou col.lector per aigües residuals. S'ha posat al descobert la continuació d'algunes de les estructures ja documentades durant la intervenció de 2007 de Pere L. Aritigues. Les troballes corresponen a diferents obres de canalització d'aigües construïdes a finals del segle XVIII. També s'ha pogut documentar alguns dels estrats d'abocament que formarien els glacis de començaments de la divuitena centúria i l'existència d'un fossat previ. A la mateixa intervenció s'ha inclòs la d'una rasa al carrer de la Marquesa on s'ha documentat un tram de mur de façana de les botigues o magatzems de la muralla del segle XIX, que ja havia estat localitzat a la intervenció 096/06.

Memòria de la intervenció arqueològica a la plaça de Pau Vila, 12-13b, carrer Dr. Aiguader, 1-27, carrer de la Marquesa, 2-6, Barcelona (Barcelonès) : data de la intervenció: agost 2006, desembre 2008

  • El conjunt d'elements documentats es pot dividir en quatre apartats: Formació del litoral des de finals del segle III fins al segle XIV; el port del segle XV, la fortificació de la façana marítima del segle XVI-XIX; la ciutat contemporània. Destaca la troballa de dos derelictes medievals que es troben en procés de restauració i estudi, els dos fragments possiblement formessin part d'una mateixa embarcació. Conté: v.1- Text i annexos [conté estudi faunístic, estudi geològic, estudi pol.línic]
  • v.2- Planimetria
  • v.3- Material arqueològic
  • v.4- Fitxes UE
  • v.5- Inventari de material
  • v.6- Inventari fotogràfic
  • A l'expedient: Documentació administrativa, premsa, documentació gràfica, informes generals i sobre les fustes trobades i sobre les tasques de control del baluard (X153); informes d'afectació d'estructures (X154), i informes finals (X155)
Resultados 1 a 10 de 13