Mostrar 138 resultados

Descrição arquivística
Muralla
Previsualizar a impressão Ver:

20 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al solar del carrer Avinyó, 16 - Lleona, 12-14 : Ciutat Vella, Barcelona (Barcelonès)

  • Restes d'època romana des del segle I dC fins al III d.C, zona del suburbium, amb dos abocadors urbans, i restes d'un possible taller metal.lúrgic, al segle II es consoliden estructures de caràcter agrícola i/o productiu. Es torna a ocupar amb construccions diverses a partir del segle XIV amb un obrador que podria estar associat al tractament de pells, que va ser abandonat al s. XVI. A finals del XVII es construeix un nou edifici. -- Promotor: Cenit Gestió
  • v. 1: Text
  • v. 2: Annex I: els materials-inventari, vol. 1 (UE 105 a 1558)
  • v. 3: Annex I: els materials-inventari, vol. 2 (UE 1558-2080)
  • v. 4: Annex I: els materials- estudi
  • v. 5: Annex II: repertori d'unitats estratigràfiques
  • v. 6: Repertori fotogràfic
  • v. 7: Annex IV: Planimetria

Intervencions arqueològiques a l'Arxiu Administratiu : 1992

  • La intervenció ha consistit en el buidatge i adequació de l'interior de les tres torres de la muralla romana. L'excavació ha permès documentar diferents restes constructives de l'edat romana. S'han recuperat restes de paviment (opus signinum i sectile). -- No hi ha memòria
  • Documentació original de fitxes UE i dibuixos de camp digitalitzada i guardada en el HD de memòries

[Expedient de la intervenció arqueològica al carrer Correu Vell, carrer Regomir, carrer Sant Simplici, Pati d'en Llimona, 1990-1992, al Districte de Ciutat Vella, Barcelona]

Expedient de les intervencions realitzades els anys de 1990, 1991 i 1992. La memòria s'ha realitzat conjuntament el 2012. Aquest expedient recull la documentació de tres intervencions: 1990-1991 Sant Simplici, Regomir (dir: Joan E. Garcia Biosca, Xavier Solé); Correu Vell (1990-1991; dir: Joan E. Garcia Biosca, Xavier Solé); i Correu Vella (1991-1992) dir: Joan E. Garcia Biosca, Xavier Solé). vol. 1: documentació administrativa ; vol. 2: informes, projectes ; vol. 3, 4 i 5 fitxes UE ; vol. 6 fitxes UE (Correu Vell, 1992) ; vol. 7 inventari de materials (Correu Vell, 1992) ; vol. 8, 9, 10 inventari de materials ; v. 11: anàlisi del conjunt de material ceràmic ; v. 12: làmines Pati Llimona ; v. 13: làmines Correu Vell, 1992 ; v. 14 i 15: Planimetria, dibuixos ; vol. 16: Planimetria, dibuixos Correu Vell, 1992, Mappings de restauració ; vol. 17: Material gràfic (dibuixos, croquis) ; vol. 18: Topografia ; vol. 19: Llistat de fotografies, incloent Regomir, 7-9

Memòria conjunta tècnica de les intervencions següents, c. Pujades i c. Wellington, entorn del Parc de la Ciutadella, c. Almogàvers i Passeig Lluís Companys :

S'han documentat diferents fragments de mur del s. XVIII que podrien formar part de la muralla defensiva del complex militar, degut a les seves importants dimensions i a la solidesa de la factura d'aquests murs. També s'ha recuperat ceràmica vidrada i blava catalana del s. XIX. -- Memòria conjunta corresponents als codis d'intervenció 096/01, 008/02 i 009/02

Memòria d'intervenció arqueològica al carrer Sotstinent Navarro, 4-6: novembre-desembre de 2007

S'ha pogut detectar algunes estructures d'època alt-imperial, anteriors a la construcció de les muralles romanes al segle IV dC. No s'ha pogut datar la construcció de les torres (i de la muralla a la que pertanyen), dons s'ha documentat un gran arrasament posterior en època tardo-antiga (s. VI-VIII dC) que destrueix les estructures i restes anteriors localitzades fora muralles

Pati Palau Episcopal. Torre romana 76

Documentació de cinc fosses de diverses dimensions. Es va localitzar l'espai de dues habitacions d'una domus integrada en una insula nord-oest, que estaria limitada per l'intervallum i el decumanus maximus, a prop de la muralla nord i la porta decumana. Localització de restes de pintures i d'un mosaic. Resum fet a partir de la fitxa de la Carta Arqueològica

Estudi històric i arqueològic del jaciment arqueològic/BCIN, muralla medieval / moderna : Portals i baluards de Barcelona : projecte constructiu nova cua de maniobres per darrere de l'estació de Plaça Catalunya dels FGC

Estudi històric arqueològic a l'àrea on es preveuen les obres d'ampliació de les intal.lacions de serveis dels FGC als carrers de Pelai, Plaça Catalunya, Fontanella i Plaça d'Urquinaoa, és un compendi de totes les fases o etapes de construcció dels sistemes de defensa i fortificació de la ciutat de Barcelona des de final del segle XIII fins a l'enderroc de les muralles iniciat el mes d'agost de 1854. -- Annexos: Prospecció amb Georadar ; Documentació cartogràfica/planimètrica ; Legislació Patrimoni Cultural i autoritzacions administratives

Memòria de la intervenció arqueològica al Parc de la Ciutadella, s/n, Circuit d'Educació Viària de la Guàrdia Urbana, de Barcelona (Barcelonès) : dates de la intervenció: maig de 2010

Documentació de dades fragmentades i disperses. S'ha obtingut i ampliat una sèrie de dades d'interès arqueològic que fan referència a certs aspectes dels sistemes defensius com de tipus morfològic o de les tècniques constructives emprades tant del tram de muralla del segle XVI com de la Ciutadella borbònica, així com també del posterior procés de destrucció d'aquests i la construcció de l'Exposició Universal de 1888 i, finalment del Parc Zoològic i del circuit viari.

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Doctor Aiguader, 1-21 de Barcelona (Ciutat Vella) : dates de la intervenció: agost - novembre 2009

La intervenció va ser motivada per la construcció d'un nou col.lector per aigües residuals. S'ha posat al descobert la continuació d'algunes de les estructures ja documentades durant la intervenció de 2007 de Pere L. Aritigues. Les troballes corresponen a diferents obres de canalització d'aigües construïdes a finals del segle XVIII. També s'ha pogut documentar alguns dels estrats d'abocament que formarien els glacis de començaments de la divuitena centúria i l'existència d'un fossat previ. A la mateixa intervenció s'ha inclòs la d'una rasa al carrer de la Marquesa on s'ha documentat un tram de mur de façana de les botigues o magatzems de la muralla del segle XIX, que ja havia estat localitzat a la intervenció 096/06.

Resultados 1 a 10 de 138