Showing 9 results

Archivistische beschrijving
Restes d'animals
Advanced search options
Print preview View:

1 results with digital objects Show results with digital objects

Inventari de les restes de macrofauna recuperades al Rec Comtal, de la intervenció arqueològica de l'any 2002 realitzada a l'Antic Mercat del Born

S'exposen els resultats de l'anàlisi de les restes faunístiques correponents a l'excavació del Rec Comtal en el tram documentat dins del jaciment del Born, i que van ser recuperades durant les campanyes dels anys 2001, 2005 i 2007.

Memòria científica intervenció arqueològica al carrer del Rosselló, 280, Districte de l'Eixample (Districte de Ciutat Vella, Barcelona): data intervenció: del 7 al 17 d'abril de 2014

Realització de dos sondejos. Al sondeig 1, es va identificar un estrat d'argila amb restes de ceràmica de diferent cronologia (des de medieval fins a contemporània) i restes òssies tant humanes com de fauna. Segurament és un estrat residual, propablement aportat al segle XIX durant els treballs d'urbanització de l'espai per a la construcció de l'Eixample. Al segon sondeig unicament s'ha identificat restes d'una canalització i fonamentació d'un envà de la finca.

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al Passeig del Taulat 149-195, carrer Espronceda, 17-23, al districte de Sant Martí, Barcelona (Barcelonès) : dates de la intervenció: de 9 al 21 de juliol de 2010

Durant el seguiment arqueològic dut a terme en el marc de les obres d'instal.lació de la xarxa per a la recollida pneumàtica de deixalles s'identifica un enterrament col.lectiu de macrofauna (èquips i cànids, especialment) amb traces evidents que fou parcialment utilitzat com a matèria primera per a la fabricació de botons.

Memòria de la intervenció a l'antic mercat del Born : excavació de l'àmbit núm. 14 de la casa Corrales i actuació al Rec Comtal, al Districte de Ciutat Vella, Barcelona (Barcelonès) : dates de la intervenció, juliol 2017

Documentació de diferents fases de l'àmbit núm. 14 datades entre els segles XV i XVIII, així com diferents estrats deposicionals del Rec Comtal, on el més antic es situa entre finals del segle XIV i inici del segle XV i la resta es situen entre la segona meitat del segle XVII i l'enderroc del barri l'any 1717.

El Born Centre de Cultura i Memòria

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al Turó de la Rovira de Barcelona (el Barcelonès) : carrers del Panorama, de Marià Labèrnia i de Labèrnia : dates de la intervenció: 5 de novembre de 2014 al 31 desembre de 2015

Documentació del poblat ibèric al Turó de la Rovira. S'han localitzat diverses sitges, i també restes òssies d'animals i restes humanes. Les estructures més ben conservades del poblat es troben al vessant sud, on s'han conservats habitacions amb nivells de pavimentació i una certa alçada dels murs.

Còdex

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al carrer Nou de la Rambla, 82-88, Estel, 2-2b i Tàpies, 7-9 de Barcelona : del 24 de juliol al 15 setembre 2006,del 8 de novembre al 29 de desembre de 2006

Intervenció a l'espai del Nou Conservatori del Liceu. Documentació des de l'època prehistòrica fins l'actualitat. L'època prehistòrica es trobava representada al solar per dos moments diferents: un primer que cronològicament es situava a les acaballes del V mil.lenni aC, el que es coneix com el Neolític Antic Evolucionat (NAE), del qual es disposa de dos datacions de radiocarboni pel sistema AMS (4720 a 4530 aC.; 4670 a 4640 aC.); el segon es va situar al final del III mil.lenni i principis del II mil.lenni aC, concretament dins del Bronze Inicial. Pel que fa al Neolític Antic Evolucionat, aquest estava representat per diverses estructures de combustió (11), un forat de pal, retalls indeterminats i material dispers al voltant de les estructures. Un altre element a destacar díaquesta ocupació es que estaria ubicada prop díuna zona díaiguamolls, ja que cap al nord i nord-est del solar es van documentar tota una sèrie díestrats díorigen lacustre. La inexistència de restes en aquesta zona indicaria que durant el NAE estaria possiblement encara inundada i que líocupació es centraria cap la zona sud. El segon període, ubicat al Bronze Inicial, estava representat per diverses concentracions de pedres i material dispers i pel que semblava ser un nivell díabandonament. L'època romana, quedava poc representada en aquest solar. Es va documentar líexistència díun estrat de certa potència (al voltant díun metre) de matriu argilosa i de coloració ataronjada situat immediatament a sobre dels nivells del Bronze Inicial, el qual presenta restes de ceràmica romana rodada. Ja en època medieval i moderna líocupació va seguir mantenint aquest caire agrícola sense interrupció. Pràcticament la totalitat de les estructures documentades estaven relacionades amb líextracció díaigües (pous, sínia) o bé amb líactivitat agrícola (sitja, retalls de neteja de zones..). A finals del segle XVIII es produeix un canvi a la zona amb la urbanització del Raval, com a conseqüència de la pressió demogràfica i la necessitat de nous habitatges. Aquesta transformació ja no es va aturar fins líactualitat, on les fabriques es desplacen cap líextraradi, mentre que els habitatges residencials síabandonen. La segona transformació de la zona es produeix amb les onades migratòries del segle XX i inicis del segle XXI amb una major pressió demogràfica que ajudarà al deteriorament del Raval. -- Vol.1.- Text, planimetria i repertori estratigràfic ; vol.2.- Inventari i dibuix de material, i anàlisi d'arqueozoologia i carboni-14

Memòria de la intervenció arqueològica als carrers Reina Amàlia 31-33, Lleialtat 1-9 i Carretes 46 i 58 : barri del Raval, Barcelona

  • Documentació d'un assentament de camperols i ramaders del neolític antic transició mig a la Mediterrània Occidental, molt pròxim a la línia de la costa. Els elements (materials, estructurals, faunístics, antropològics..) indiquen l'existència d'un assentament d'hàbitat amb un règim d'ocupació continuat que va començar en un període ple del neolític antic (epicardial) fins un incipient horitzó del Neolític final postacardial. Documentació d'estructures com fons de cabana, forn, enterraments, sitges-fosses, fogars, estructures de sosteniment. El jaciment és la confirmació de l'ocupació i l'explotació de la plana litoral pels incipients agricultors, ramaders (pescadors, mariscadors). Es documenta l'explotació dels recursos locals abiòtics (argiles de la plana i silex, jaspi, chert de la muntanya) com biòtics (fustes, cacera, ramaderia, pesca). -- Promotora: Patronat Municipal de l'Habitatge ; Constructora: Dragados ; Redacció i coordinació del projecte d'intervenció arqueològica: Isidre Pastor i Batalla (Foment Ciutat Vella)
  • v. I: Text
  • v. II: Analítiques. Estudi antropològic. Arqueozoologia
  • v. III: Dibuix arqueològic
  • v. IV: Planimetria
  • v. V: Fitxes UE
  • v. VI: Bases de dades