Showing 44 results

Archival description
Fonollar, Carrer
Advanced search options
Print preview View:

1 results with digital objects Show results with digital objects

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva als carrers Àlvarez de Castro 1-7 i 2-10, Jaume Giralt 19-43, Gombau 1-11 i 2-16, mestres Casals i Martorell 1-27 i 2-26, Arc de Sant Cristòfor 1-23 i Fonollar 21-29 : 26 de maig de 2005 a 31 de març de 2006

 • Els resultats de la intervenció arqueològica evidencien restes arqueològiques amb un ventall cronològic que va des d'època tardoantiga fins als segles XIX-XX. Aquesta seqüència es relaciona i manté paral·lelismes amb intervencions anteriors. Les restes es poden distinguir també en tres tipus : vestigis d'edificacions de l'antic urbanisme de la zona (XVIII-XIX); una sèrie de retalls i estructures malmeses (alta edat mitjana); i una extensa àrea de necròpolis representada per tres sepultures tardoantigues (s.III-IV). -- Conté: v. 1: memòria científica; 130 f.
 • v. 2: relació d'estructures afectades per la intervenció i documentació fotogràfica i planimètrica de la Zona 2B; ca. 60 f.
 • v. 3: planta general de les estructures; 15 f. de plàn. (Ignasi Camps i Emili Revilla)
 • v. 4: planimetria; 170 f. de plàn. (Ignasi Camps i Emili Revilla)
 • v. 5: fitxes UE de la Zona 1; ca. 200 f.
 • v. 6: fitxes UE de la Zona 2; ca. 200 f.
 • v. 7: fitxes UE de la Zona 3; ca. 200 f.
 • v. 8: inventari fotogràfic general i documentació fotogràfica de la Zona; 1ca. 150 f. (Josefa Huertas i Natàlia Salazar)
 • v. 9: documentació fotogràfica de la Zona 2; ca. 200 f. (Josefa Huertas i Natàlia Salazar)
 • v. 10: documentació fotogràfica de la Zona 3; ca. 200 f. (Josefa Huertas i Natàlia Salazar)
 • v. 11: material arqueològic (Josefa Huertas i ÀBAC)
 • v. 12: estudi arqueozoològic (Roger Molinas)
 • Els CD a Z4.21 inclouen 2 exemplars corretgits
 • L'expedient ( 3 v.) inclou 9 informes preliminars

Bases tècniques per a l'execució d'una intervenció arqueològica relacionada amb el "Projecte d'infrastructures troncals des del carrer Carders a la central de RSU, en el mercat de Santa Caterina"

L'expedient no tenia associat cap codi d'intervenció: el centre catalogador ha assignat l'acrònim RSU/02 per identificar-lo, ja que són les bases tècniques abans d'iniciar les intervencions.

Intervenció arqueològica al jaciment de la plaça Sant Cugat del Rec, del C/ Fonollar, núm. 1-17 i 2-18 del C/ sant Domènec de Santa Caterina, núm. 1 i 4-6, del C/ Forn de la Fonda, núm. 1-5 i 2, del C/ Tarrós, núm. 13-17 i 2-22, C/ Giralt d'en Pellicer, núm. 2-8 : Barcelona, Barcelonès : maig 2005 - març 2006

 • S'han documentat fins a dotze fases cronològiques, aquests elements són per una banda l'ocupació tardorromana on destaca la necròpolis i un possible forn de fossa de metalls; en segon lloc les restes de l'església de Sant Cugat del Rec del segle XVII, representada sobretot per vàries tombes d'obra corresponents a la zona de l'absis i de la nau central; i en tercer lloc, la xarxa urbana documentada des del segle XII al XX en forma d'estructures domèstiques i industrials entre les que es compta amb dos forns de tipus fogó i un forn de pa. -- Vol. 1 - Textos
 • vol. 2 - planimetria
 • vol. 3-4 - fitxes UE
 • vol. 5 - inventari de material arqueològic
 • vol. 6 - informes i inventaris i dibuixos

Memòria del seguiment arqueològic dels rebaixos de terres efectuats per a la construcció de dos edificis al jaciment excavat prèviament situat entre els carrers Jaume Giralt i Fonollar de Barcelona, (Barcelonès) : abril 1999

 • Seguiment del desmuntatge d'estructures, de dos sectors, un de construccions datades entre els segles XIII i XIX, i el sector II, edifici que era la seu del gremi de fonedors. -- Sèrie Q153 Enderrocs
 • L'expedient no conserva documents que informin del número d'expedient.
 • Documentació administrativa i informes a l'expedient

[Expedient d'enderroc de l'edifici ubicat al carrer Fonollar núm. 18]

 • Edifici entre mitgeres, de planta en forma d'"L" invertida, lleugerament enretirat de la finca veïna de Fonollar 16. Va ser construït l'any 1865. -- Conté: Fitxa arquitectònica / Francesc Caballé
 • Llistat d'elements recuperats de les finques de l'illa delimitada pels carrers Jaume Giralt, Fonollar, Carder i Arc de Sant cristòfol
Results 1 to 10 of 44