Mostrar 9 resultados

Descrição arquivística
Reina Amàlia, Carrer Ceràmica
Previsualizar a impressão Ver:

2 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Reina Amàlia 38-38bis, carrer Sant Pau, 118 i carrer de les Flors, 2 del Districte de Ciutat Vella, Barcelona : del 4 al 23 de maig i del 16 de juny al 15 de juliol de 2009

 • Intervenció a la casa fàbrica Estruch, motivada per la construcció d'un nou edifici de vivendes i aparcamen soterrani. Realització de set sondejos en que s'han documentat estructures associades per una banda a l'antiga casa fàbrica Estruch i per l'altra a la presència d'un assentament prehistòric. -- A l'expedient "Estudi geotècnic previ d'un solar, situat al carrer de la Reina Amàlia, 38", realitzat per Centre Català Geotècnia.
 • Conté dos Cds d'imatges de la casa-fàbrica Estruch

Memòria de la intervenció arqueològica als carrers Reina Amàlia 31-33, Lleialtat 1-9 i Carretes 46 i 58 : barri del Raval, Barcelona

 • Documentació d'un assentament de camperols i ramaders del neolític antic transició mig a la Mediterrània Occidental, molt pròxim a la línia de la costa. Els elements (materials, estructurals, faunístics, antropològics..) indiquen l'existència d'un assentament d'hàbitat amb un règim d'ocupació continuat que va començar en un període ple del neolític antic (epicardial) fins un incipient horitzó del Neolític final postacardial. Documentació d'estructures com fons de cabana, forn, enterraments, sitges-fosses, fogars, estructures de sosteniment. El jaciment és la confirmació de l'ocupació i l'explotació de la plana litoral pels incipients agricultors, ramaders (pescadors, mariscadors). Es documenta l'explotació dels recursos locals abiòtics (argiles de la plana i silex, jaspi, chert de la muntanya) com biòtics (fustes, cacera, ramaderia, pesca). -- Promotora: Patronat Municipal de l'Habitatge ; Constructora: Dragados ; Redacció i coordinació del projecte d'intervenció arqueològica: Isidre Pastor i Batalla (Foment Ciutat Vella)
 • v. I: Text
 • v. II: Analítiques. Estudi antropològic. Arqueozoologia
 • v. III: Dibuix arqueològic
 • v. IV: Planimetria
 • v. V: Fitxes UE
 • v. VI: Bases de dades

Memòria de la campanya dels sondejos arqueològics subsidiaris de la construcció d'habitatges socials als carrers Reina Amàlia 31-33, Lleialtat 1-9 i Carretes, 58 i 46, Barcelona, Barcelonès : del 27 de juny al 20 de juliol de 2007

Els 4 sondejos han donat resultats postius, amb presència de carbons, objectes i restes d'època prehistòrica. S'ha documentat restes d'indústria lítica en jaspi, sílex, caràmica, ossos i altres materials. Promotor: Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona

Memòria dels sondeigs arqueològics, codi 026/03, i de l'excavació arqueològica en extensió, codi 003/04 : ceina Amàlia, 16-16 bis,febrer-març 2003,febrer-abril 2004

 • L'excavació s'ha realitzat en un solar ocupat anteriorment per una casa-fàbrica del s. XIX. S'ha documentat les restes d'una cambra de combustió de forn modern per a la elaboració de vidre i un mur d'època moderna. D'època medieval s'ha documentat un pou i feixes de vinya, fet que fa pensar que era una zona hortícola. També s'han documentat estructures neolítiques, unes acumulacions de pedres amb restes de material arqueològic que podria tractar-se d'estructures de fixació de vasos grans. -- Memòria conjunta de les intervencions 003/04 i 026/03 efectuades els anys 2003 i 2004
 • [v.I] (196 f.: fot, 83 f. de làm., 1 f. de plàn.): inclou descripció i interpretació dels treballs realitzats
 • v.II (ca. 121 f.: 72 f. de fot.): inclou estudi de diverses mostres procedents del jaciment de reina Amàlia / Joan Enrich, Montse Gómez. -- 2004?. -- 44 f.: 11 f. de fot.
 • [v.3] (16 f. de plàn.): plànols

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva als carrers de Sant Pau, Reina Amàlia, Hort de la Bomba i Carretes : gener i abril-maig 2001, Ciutat Vella, Barcelona

S'ha posat al descobert una part de la necròpolis romana ja documentada en les excavacions anteriors. Es tracta d'una necròpolis rural del Pla de Barcelona. També s'ha documentat una estructura que podria ser una villa rústica, del s.V.

Memòria de l'excavació arqueològica d'urgència efectuada al solar núm. 20-22 del carrer Reina Amàlia de Barcelona : maig de 1999

L'excavació és va realitzar en el solar ocupat anteriorment per una colònia industrial del s. XVIII. Només s'han pogut documentar estructures relacionades amb la mateixa (estructures muràries i dipòsits). Cal destacar la presència d'una peça ceràmica del bronze final.

Memòria de la intervenció arqueològica al solar comprès entre els c. St. Pau, Reina Amàlia, Hort de la Bomba i de les Carretes : Intervenció prehistòric : Segona fase

 • Localització d'una sitja, així com fragments de ceràmica molt rodada, probablement d'estil Veraza. -- El Servei d'Arqueologia va assignar el mateix codi d'intervenció per a dos expedients. El centre catalogador ha reassignat els codis 036/98a i 036/98b per identificar-los
 • Sota aquest codi existeixen dues intervencions. La 036a/1998 correspon als sondejos, mentre que la 036b/1998 responia a l'excavació de la fase prehistòrica del jaciment. Amb el codi 096/98 es va presentar els resultats de l'excavació de les fases històriques

Memòria de la intervenció arqueològica al solar comprès entre els carrers de Sant Pau, Reina Amàlia, Hort de la Bomba i Carretes al barri del Raval, Ciutat Vella : 3 - 23 de juny de 1998,Primera fase

 • S'ha documentat diferents murs (edat moderna), fets de maçoneria. També s'ha pogut localitzar un pou mort del s.XVII que presentava nombrós material ceràmic. Cal destacar també la presència d'abundant material constructiu i ceràmic d'època romana. També s'ha trobat una bomba intacte de la guerra civil espanyola (1938). -- El Servei d'Arqueologia va assignar el mateix codi d'intervenció per a dos expedients. El centre catalogador ha reassignat els codis 036/98a i 036/98b per identificar-los.
 • L'expedient inclou memòria sense relligar i documentació científica (UE, inventari de material) original.
 • Sota aquest codi existeixen dues intervencions. La 036a/1998 correspon als sondejos, mentre que la 036b/1998 responia a l'excavació de la fase prehistòrica del jaciment. Amb el codi 096/98 es va presentar els resultats de l'excavació de les fases històriques

Memòria de la intervenció al c. Sant Pau núm. 116 cantonada Reina Amàlia i c. Carretes : [desembre 1998 - juny 1999]

 • Troballa de les restes de fonamentacions d'una vil·la de caire agrícola (s. I - III dC). També s'ha localitzat una necròpolis tardo-romana (IV-VI, 26 tombes), principalment de tegulae a doble vessant. S'ha trobat material ceràmic associat a aquest estrat. També s'ha documentat diferents fonamentacions d'edificis dels s. XVII a XIX i un pou (s. XVII). -- Sota aquest codi existeixen dues intervencions. La 036a/1998 correspon als sondejos, mentre que la 036b/1998 responia a l'excavació de la fase prehistòrica del jaciment. Amb el codi 096/98 es va presentar els resultats de l'excavació de les fases històriques
 • Conté 5 plànols en paper vegetal, "Estat actual de l'illa de les parcel.les Carretes, 76-78, Sant Pau, 116 i Reina Amàlia", d'abril de 1991
 • Digitalitzat, copia en HD