Mostrar 348 resultados

Descrição arquivística
Ceràmica
Previsualizar a impressão Ver:

61 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al carrer de les Floristes de la Rambla, 1-3, Districte de Ciutat Vella (Barcelona, Barcelonès): dates de la intervenció: del 19 de maig - 13 de juny de 2014

Documentació de murs de façana, que probablement eren d'edificis preexistents que van ser adquirits pels administradors de l'Hospital entre els anys 1402 i 1567. Segurament foren integrats a l'estructura de l'hospital entre els segles XVI i XVII. Posteriorment van ser enderrocades, han donat material ceràmic d'època moderna que abasta des del segle XVII fins a finals del XVIII o principis del XIX.

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Montealegre núm. 6 (Barcelona, Barcelonès): dates de la intervenció: 23 de juny - 18 de juliol de 2014

Treballs que s'emmarquen dins del conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Barcelona (Districte de Ciutat Vella), l'Institut de Cultura i la Universitat de Barcelona amb l'objectiu de formar de manera empírica a l'alumnat del grau d'Arqueologia de la universitat, així com la recuperació urbana de l'espai.

Memòria de la intervenció arqueològica efectuada al carrer de Riudarenes, 5-7-9 al Districte de Ciutat Vella de Barcelona: data intervenció: del 22 de maig al 14 de novembre de 2014

Documentació de varies fases cronològico-constructives, la fase I, la prolongació del decumanus maximus fora ciutat, la primera calçada; fase II, la reforma del decumanus maximus fora ciutat, la segona calçada; fase III, la urbanització del suburbium marítim, la calçada esdevé carrer; fase IV, la urbanització d'època gòtica (segles XIII-XIV); fase V, les reformes d'època moderna i contemporània (segles XVI-XIX)

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al carrer dels Abaixadors, 6 - 10; carrer Cap del Món, 4 de Barcelona: dates de la intervenció: del 5 al 31 de març de 2014

Documentació de materials ceràmics romans residuals, en relació a la necròpolis tardoantiga documentada al 1983. De les èpoques anteriors a la construcció del casalot Montagut s'ha posat al descobert un mur de carreus petits i una claveguera. S'ha pogut identificar un conjunt d'estrats i estructures que es poden agrupar al moment immediat anterior o posterior a la construcció del casalot Montagut al 1785

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de la Princesa, 19, Ciutat Vella, Barcelona: data de la intervenció: del 24 de novembre al 5 de desembre de 2014

El rebaix del subsòl per a la construcció del fossat de l’ascensor va permetre documentar sota de les lloses de pedra de les antigues cotxeres de l’edifici datat a l’any 1859, un anivellament de runa juntament amb el clavegueram contemporani. Per sota de les restes actuals es van localitzar una fossa sèptica amb cronologia del segle XVIII i una anterior datada entre el segle XV-XVI, en aquest segon cas es trobava associada a un paviment de terra rubefectada amb cendres i carbons. En les cotes inferiors de l’excavació es van documentar restes de paviments i anivellaments datats en el segle XIV i un últim estrat format per argiles amb restes de material ceràmic de cronologia tardorromana.

Atics

Memòria de la intervenció preventiva carrer Avinyó, número 15, Districte de Ciutat Vella, Barcelona, Barcelonès: dates intervenció: del 10 de març al 4 d'abril i del 23 al 25 de juliol de 2014

L'actuació del març a la zona de l'intervallum ha permès documentar amb major detall el forn documental a l'actuació dels anys 2003-2004, així com l'excavació dels nivell d'ús, fins exhaurir-los, allà on no suposava un problema per la conservació de les restes de la domus. L'actuació del juliol ha permès la recuperació d'alguns fragments de pintura mural.

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de les Floristes de la Rambla, 7.X, Jardins del Doctor Fleming, Districte de Ciutat Vella (Barcelona, Barcelonès): dates de la intervenció: novembre-desembre de 2014

Dins l'excavació d'una arqueta per a una nova estació transformadora de Fecsa es va documentar una fossa amb 7 inhumacions. Es va excavar una altre inhumació independent fora d'aquesta fossa. Igualment es van documentar estructures que segurament s'ha d'associar amb elements de l'hospital de la Santa Creu

Memòria de la intervenció arqueològica de Vil.la Joana, carretera de l'Església, 104, Vallvidrera, Districte de Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona: dates de la intervenció: del 26 de setembre al 31 de desembre de 2014

Documentació de quatre sitges del segle XVI amb material ceràmic. La major part de les estructures pertanyen a l'edificacio del segle XVIII, algunes perduren fins l'actualitat, malgrat les importants reformes de finals del segle XIX. Documentació d'una fresquera i d'un dipòsit per l'aprofitament de l'aigua.

Resultados 51 a 60 de 348