Mostrar 485 resultados

Descrição arquivística
Edat Contemporània, 1854 -- s. XX
Previsualizar a impressão Ver:

155 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais

Memòria de la intervenció arqueològica efectuada a l'avinguda Frederic Rahola, 2-8 (Can Fargas, Jardins fase 2) al Districte d'Horta-Guinardó de Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció: del 9 d’octubre a 1 de desembre de 2017 i del 15 de desembre a 29 de desembre de 2017

La intervenció ha permès la documentació del mur UE 7. Es tracta d’una estructura, la funció de la qual, era la de canalitzar una torrentera existent, coneguda per la gent com torrent de Can Pujolet.

Atics

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Frederic Rahola, 2-8 (Masia Can Fargas), al Districte d'Horta-Guinardó, de Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció: novembre 2014 - gener 2016)

La intervenció a la masia de Can Fargas ha permès obtenir noves dades sobre l'evolució històrica que ha patit la torre de defensa romànica des del seu origen (finals s. XI-XII) i del seu entorn més immediat fins l'actualitat. L'origen de la masia és una torre de defensa feudal aixecada a finals del segle XI-XII. La majoria dels elements documentats formarien part de la fase primigènia de la torre.
A partir del segle XIII-XIV, la torre va passar de ser defensiva a ser un assentament d'habitat i productor. Construcció d'un nou cos en la part nord de la torre.
A partir del segle XVII, es construeixen noves estances i aquest procés és el que deixa més emprenta en la fesonomia actual de la masia de Can Fargas.

Intervenció arqueològica al carrer Regomir 7-9 : de març a maig de 2007

Intervenció preventiva, s'han documentat estructures del segle II dC al s.XX. D'època romana altimperial destaca la descoberta d'un mur i d'una claveguera i d'època baiximperial, part de la fonamentació i primera filada de la torre núm. 37. El sector va patir una remodelació important en algun moment del s. XV-XVI, essent rebaixat en bona mesura, fins a nivells geològics. De finals del XVIII hi ha restes d'una casa i d'altres que es relacionen amb la construcció decimonònica.

Memòria de la intervenció arqueològica a l'avinguda Frederic Rahola, 2-8, Margall, 383-389, Peris i Mencheta, 1-3, Can Fargas. Jardins Fase 1, al Districte d'Horta-Guinardó: dates de la intervenció: del 29 de setembre al 28 d'octubre de 2016

La intervenció ha permès evidenciar escadusseres dades relatives a l’evolució històrica del sector. Els diferents moviments de terres han revelat que el terreny natural presenta un pendent descendent en direcció sud.

Medina Guerrero, Esther

Memòria de la intervenció arqueològica als carrers de Sant Pere més Baix, 70-74, Metges 25-31, Jaume Giralt 42-46, Barcelona

  • S'ha documentat la dinàmica ocupacional d'una illa de cases pertanyent al barri de Sant Pere. Documentació d'estructures que pertanyen a tres fases d'ocupació. Les troballes consisteixen fonamentalment en diferents habitatges orientats a tres carrers, que presenten una part central probablement d'ùs comunal. S'ha pogut evidenciar una petita part de l'evolució urbanística de Barcelona i els trets fonamentals de la casa medieval. -- Vol. 1- Text
  • Vol. 2- Inventari lámines i estudi dels materials
  • Vol. 3- Documentació fotogràfica i planimètrica
  • Cd de l'informe preliminar

Memòria de la intervenció arqueològica a la parada núm. 233-234-335-270-271-272 (Mercat de S. Josep - La Boqueria), al Districte de Ciutat Vella. Barcelona (Barcelonès) : dates de la intervenció, del 26 de novembre al 22 de desembre de 2018 i del 24 de desembre de 2018 al 11 de gener de 2019

Intervenció motivada per la remodelació de les parades del mercat, va comportar l’excavació i construcció d’un soterrani. Com a resultat s’ha documentat la presència d’estructures arquitectòniques i hidràuliques de grans dimensions relacionades, amb tota probabilitat, amb el convent de Sant Josep, i un conjunt estratigràfic relatiu a època medieval, moderna i contemporània.

Hades, Trabajos de Arqueología

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva de control i excavació al carrer d'Emília Coranty 11-15 (Can Ricart), Districte de Sant Martí de Barcelona: dates de la intervenció: del 16 de novembre al 4 desembre de 2015

Treballs arqueològics realitzats a Can Ricart amb motiu de les obres de rehabilitació. Els treballs han donat com a resultat la documentació d'un potent nivell de colmatació d'època romana amb una cronologia de meitat del segle IV dC que es troba en tota la superfície del solar i que cobreix quatre retalls de funcionalitat indeterminada i les restes pertanyents a la fonamentació d'un mur.

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Can Bruixa, 23-33, al Districte de Les Corts (Barcelona, Barcelonès): dates de la intervenció : desembre de 2021 - febrer de 2022

Tot i la no localització de restes arqueològiques de cap tipus, la presència d’estructures de mitjans del segle XX i el fet de no haver-se’n identificat el nivell de circulació, ens fan suposar que tota l’àrea va ser regularitzada amb els enderrocs de les construccions als anys 80. Per tant, no es pot descartar que es puguin conservar a una major fondària els nivells previs, relacionables amb la masia de Can Bruixa.

Abans, serveis culturals

Resultados 41 a 50 de 485