Showing 2 results

Archivistische beschrijving
Atics Princesa, Carrer Edat Mitjana
Print preview View:

1 results with digital objects Show results with digital objects

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de la Princesa, 19 al Districte de Ciutat Vella, Barcelona : dates de la intervenció: del 28 de maig al 15 de juny i del 21 al 29 de juny de 2018

Intervenció motivada per la rehabilitació de l’edifici. S'ha pogut documentar una ocupació continuada de l’indret des d’època romana fins a l’actualitat. S’han pogut evidenciar 4 fases cronològiques: en primer lloc, la fase romana baiximperial es conforma per dos murs de funcionalitat desconeguda amb una petita seqüència estratigràfica adscrita als segles III-VII dC; en segon lloc, la fase altmedieval (segles VIII-XII) presenta un mur de tàpia, un nivell d’ús associat a ella i dos estrats d’anivellament que amortitzen l’espai tardoantic, que podrien vincular-se a una fase de funcionament eminentment agrícola de l’espai; seguidament, la fase baixmedieval (s. XIII) està conformada per elements que conformaven la trama urbana medieval, amb una alineació similar a l’actual; i pel que fa a la fase d’època moderna, es troba molt arrassada per causa de la xarxa de clavegueram actual, que ha permès només documentar les restes malmeses de la fonamentació d’un mur i l’estrat d’amortització d’un pou amb escasses ceràmiques del segle XVII.

Atics

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de la Princesa, 19, Ciutat Vella, Barcelona: data de la intervenció: del 24 de novembre al 5 de desembre de 2014

El rebaix del subsòl per a la construcció del fossat de l’ascensor va permetre documentar sota de les lloses de pedra de les antigues cotxeres de l’edifici datat a l’any 1859, un anivellament de runa juntament amb el clavegueram contemporani. Per sota de les restes actuals es van localitzar una fossa sèptica amb cronologia del segle XVIII i una anterior datada entre el segle XV-XVI, en aquest segon cas es trobava associada a un paviment de terra rubefectada amb cendres i carbons. En les cotes inferiors de l’excavació es van documentar restes de paviments i anivellaments datats en el segle XIV i un últim estrat format per argiles amb restes de material ceràmic de cronologia tardorromana.

Atics