Mostrar 28 resultados

Descrição arquivística
Actium Ceràmica
Previsualizar a impressão Ver:

Memòria de la intervenció arqueològica Baixada del Monestir, 5-9, Monestir de Pedralbes : desembre 2010 - octubre 2011

 • Intervenció localitzada entre la muralla medieval del monestir i l'annex a l'antiga infermeria. Les restes més antigues corresponen a tres estructures circulars negatives d'època protohistòrica. El gruix de les restes documentades es relacionen amb el monestir al 1327, fins l'actualitat. Cal destacar la localització d'un abocament de ceràmica i deixalles excepcional, cronològicament situat entorn els segles XVII i XIX format per l'abocament continu de deixalles provinents de la cuina de la infermeria del monestir. Vol. 1: Text i annexos 1: documentació administrativa; annex 2: documentació fotogràfica i annex 3: documentació planimètrica
 • Vol. 2: Annex 4: unitats estratigràfiques; annex 5: inventari de materials arqueològics; annex 6: làmines de materials arqueològics; annex 7: informe antropològic de la inhumació UE276
 • vol. 3 i 4: Annex 8: catàleg del material ceràmic recuperat de l'abocador (2011-2012)

Memòria de la intervenció arqueològica a les Drassanes Reials de Barcelona, Avinguda del Paral.lel, 2-32; plaça de les Drassanes, 1; Passeig Josep Carner, 26-30, Ciutat Vella, Barcelona : dates de la intervenció: agost 2010 - març 2012

 • S'han pogut recuperar nombroses dades respecte a l'ocupació històrica de la zona i a l'evolució fisica i funcional de l'edifici: s'ha pogut localitzar nombroses estructures que es situen en un ventall cronològic que transcorre des d'època altimperial fina a època contemporània. Així, s'ha pogut establir cinc períodes d'ocupació clarament diferenciats, associats als distints usos de l'espai que actualment ocupa el Museu Marítim de Barcelona: necròpolis (època romana), drassanes (època medieval i moderna), parc i mestrança d'artilleria (època moderna) i caserna militar (època contemporània). -- v.I text i annex 1 (documentació administrativa), annex 2 (documentació fotogràfica)
 • v.II - annex 3 (documentació planimetrica)
 • v.III a-b-c - annex 4, Unitats estratigràfiques
 • v.IV - annex 5 (inventari de materials arqueològics) annex 6 (làmines de materials arqueològics) annex 7 (estudi antropològic)
 • v.5 - annex 8 (estudi numismàtic) annex 9 (estudi carpològic) annex 10 (estudi antracològic) annex 11 (datacions radiocarbòniques) annex 12 (estudi de sedimentològic) annex 13 (restauració de materials arqueològics
 • A l'expedient 4 informes d'afectació i informe relatiu a les estructures de suport de fusta documentades a les Reials Drassanes; Estudi històric del Portal de la Pau, estudi històric de la Casa de Manteniment, Estudi històric de la Casa del Governador, de Robert i Esteve Terrades; i informes diversos provisionals de restauració

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Sant Pere més Baix, 67-69, 71 (Districte Ciutat Vella, Barcelona, Barcelonès) : dates de la intervenció: del 17 de maig al 9 de juliol de 2010

S'han realitzat un total de 9 cales arqueològiques. Els resultats han permès documentar diverses estructures negatives d'època medieval, i nombroses construccions d'època moderna i contemporània. Cal destacar entre aquestes, la presència de retalls d'extracció d'argila datats entorn el segle XIV.

Intervenció arqueològica al carrer Sant Gil, 3 : de juliol de 2004 a juliol de 2005

La intervenció ha permés identificar dos periodes d'ocupació que comprenen des dels inicis del segle XVII a finals del segle XX. Inicialment el solar formava part d'una zona d'horts. A mijans del segle XIX hi ha activitat fabril a l'immoble. Es tracta doncs d'una casa-fàbrica integrada per diversos cossos, uns dedicats a l'activitat industrial i altres a l'escala de veïns.

Intervenció arqueològica a l'espai delimitat pels carrers d'Espronceda, ronda de Sant Martí, carrer de Josep Soldevila i passeig de la Verneda (Ave Sagrera) : Línia d'Alta Velocitat Madrid-Barcelona-Frontera francesa, tram: Sagrera-Triangle Ferroviari,dates intervenció: d'agost de 2008 a setembre de 2011

 • L'actuació portada a terme a les obres de la Línia d'Alta Velocitat ha permès localitzar i documentar diverses troballes arqueològiques de diferents cronologies, des d'època prehistòrica fins al segle XX. S'han documentat estructures de la fàbrica de Can Portabella i un tram del Rec Comtal. Per sota del Rec Comtal i de la fàbrica i ocasionalment al triangle ferroviari s'han recollit una sèrie de fragments de ceràmiques ibèriques i romanes. Documentació h'un hàbitat neolític, tenien una petita organització agrícola i ramadera. -- Execució de 2008 a juliol 2009 d'Actium, i després Antequem
 • A l'expedient informes d'afectació d'estructures, informes, mensuals, plànols.

Intervenció arqueològica al carrer Montalegre, 4X-8, carrer Ramalleres 21-25, carrer Tallers, 45 : Noves Facultats de la Universitat de Barcelona,de maig a setembre de 2006

 • La intervenció que formen part de les dependències del nou edifici de la facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona ha permès documentar diverses estructures i estrats arqueològics corresponents a les èpoques moderna i contemporània. Entre les restes documentades cal esmentar diverses estructures muràries i un forn de producció ceràmica d'època moderna de tradició àrab. -- Conté: v. 1: text i annexos 1 (doc. administrativa) 2 (documentació fotogràfica) i 3 (documentació planimètrica)
 • v.2: Annexos 4 (fitxes UE) 5 (inventari de materials) i 6 (làmines de materials)
 • L'expedient inclou: Informe d'afectació d'estructures (amb CD), i avant-projecte d'urbanització dels espais interiors de l'illa de la Misericòrdia, en l'entorn de les noves facultats de Geografia i Històira i de Filosofia de la Universitat de Barcelona / Cristian Cirici & Carlos Bassó ; Josep Sala & Xavier Vallcorba, arquitectes, de 27 d'octubre de 2005.
Resultados 1 a 10 de 28