S'estan mostrant 15 resultats

Descripció arxivística
Arqueociència Edat Moderna
Opcions avançades de cerca
Vista prèvia d'impressió View:

1 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Memòria de la intervenció arqueològica a la Baixada del Monestir, 9-15, Monestir de Pedralbes de Barcelona : del 18 al 30 de novembre de 2009

La present intervenció realitzada en dues fases successives dins el mateix permís, contempla el cobriment de les estructures localitzades durant la campanya d'excavació de l'any 2007 (memòria no entregada) i l'obertura d'una rasa de fonamentació. Després d'haver netejat la vegetació les estructures que restaven a d'intempèrie des de l'any 2007 es procedí a revestir-les amb geotèxtil i posteriorment es procedí a reblir-les amb sauló. En el procés d'obertura de la rasa s'ha localitzat un petit mur perpendicular i en el tram final es documenta una canalització. Els treballs arqueològics de seguiment, control i excavació, en els dos sectors intervinguts permeten afirmar que aquest sector del cenobi de Pedralbes, conegut com l'Hort Petit o de les Monges, ha estat espai agrícola i espai d'emmagatzematge durant diferents períodes històrics que es poden recular fins a la baixa edat mitjana i com des d'aquell moment, el sector perifèric de l'Hort ha sofert diferents remocions i reformes urbanístiques.

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer antic del Guinardó 1-15 i carrer Maspons i Llabrós 2-12 (Mas Guinardó) del Districte d'Horta-Guinardó, Barcelona : dates de la intervenció: del 31 de març al 8 de maig de 2009 i del 29 al 30 de juny de 2009

 • Evolució històrica de l'edifici des del segle XIV-XV fins al segle XX. La primera fase d'ocupació correspon al període baixmedieval. La segona fase de grans reformes seria a principis del XVII, es construeixen dos annexos a la nau. La tercera fase s'amplia i millora el mas, es construeix la caixa d'escala i construccions externes al mas, com les sitges. L'última ampliació seria cap a finals del XIX i principis XX. A l'època de la Guerra Civil es van construir refugis, un a la part nordoriental i l'altre a la part del camí antic del Guinardó. -- Arqueòleg de suport: Oriol Achón i Casas
 • Conté: Annex I: Intervenció de documentació de la galeria subterrània del Mas Guinardó: refugi antiaeri 312-3 / per Oriol Achón i Casas ; annex II: llistat d'Unitats Estratigràfiques ; annex III: llistat fotogràfic ; annex IV: inventari de materials ; annex V: planimetria
 • A l'expedient informe pel desmuntatge i cobriment d'estructures al mas Guinardó (també en CD)

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Mercaders, 42, Palau Mercaders : [dates intervenció: del 25 d'octubre al 29 de desembre de 2006, del 2 de gener al 28 de febrer de 2007, del 12 a 30 de març de 2007, del 10 d'abril al 31 de maig de 2007]

 • v. 1 - Texte
 • v. 2 - Inventari UE, inventari material, làmines de dibuix, inventari de fotografies
 • v. 3 - Planimetria
 • Al Cd no hi ha les fotos de la memòria

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Reina Amàlia 38-38bis, carrer Sant Pau, 118 i carrer de les Flors, 2 del Districte de Ciutat Vella, Barcelona : del 4 al 23 de maig i del 16 de juny al 15 de juliol de 2009

 • Intervenció a la casa fàbrica Estruch, motivada per la construcció d'un nou edifici de vivendes i aparcamen soterrani. Realització de set sondejos en que s'han documentat estructures associades per una banda a l'antiga casa fàbrica Estruch i per l'altra a la presència d'un assentament prehistòric. -- A l'expedient "Estudi geotècnic previ d'un solar, situat al carrer de la Reina Amàlia, 38", realitzat per Centre Català Geotècnia.
 • Conté dos Cds d'imatges de la casa-fàbrica Estruch

Memòria de la intervenció arqueològica preventiva a l'avinguda Portal de l'Angel 20-22 : 19 novembre-31 desembre 2007 ; 2 gener-28 febrer 2008 ; 1-6 febrer 2008 ; 14 abril-31 maig 2008 ; 26 juny-25 juliol 2008

Documentació de diverses construccions en relació algunes a un soterrani existent en un moment determinat, de funció industrial (els dipòsits, el pou, les pavimentacions i les conduccions). D'altres (murs), podien ser les riostres relacionades amb la construcció de pilars. La principal característica del material arqueològic recuperat és la seva migradesa, fragments de ceràmica vidrada monocroma i vidre. -- Informe a l'expedient i també en CD

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada a la Llotja de Mar : sondejos arqueològics,valoració de l'inici de les obres sense control arqueològic,seguiment de les obres

 • La intervenció ha servit per a documentar la construcció i les diferents reformes de la Llotja de Mar. S'han localitzat diversos murs d'època baixmedieval i moderna. També s'ha pogut documentar un pòrtic, localitzant estructures del s. XVI - XVII (principalment dipòsits que s'utilitzaven per emmagatzemar gra). --v.I(ca. 200 f. : fot., 6 f. de làm.): inclou resultats dels sondejos arqueològics i evolució històrica de l'espai corresponent al saló de contractacions i al pòrtic de la plaça Palau
 • v.II(1 f., 33 f. de plàn.): annex III: planimetria
 • v.III([19] f., 203 diapositives, 231 fot.): annex V: documentació fotogràfica (positius fotogràfics).
 • A l'expedient memòria original, documentació administrativa i projecte executiu de les obres de millora de les façanes de l'edifici

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada a la plaça Antonio López, 4; carrer Consolat de Mar, 2-4; passeig Isabel II, 1-3; Pla de Palau, 22: edifici Llotja de Mar : dates de la intervenció: de l'1 al 15 de juny de 2005; del 20 de juny al 29 de juliol de 2005

Treballs consistit en l'excavació de la fossa de l'ascensor, que ha estat instal.lat al soterrani de la zona oest de l'edifici. S'ha efectuat el seguiment arqueològic de tot el procés de les obres, que han motivat el desmuntatge de murs i envans (la majoria del segle XX), així com el desmuntatge de part de la coberta del soterrani i un rebaix general de tot el subsòl del mateix espai. S'han efectuat un seguit de sondeigs als murs de tancament dels espais afectats per les obres. Un cop valorades les característiques i cronologia dels murs dels espais situats al sud del saló, s'han ampliat els sondeigs efectuats en aquesta àrea per documentar més àmpliament els murs de cronologia baix-medieval localitzats en aquesta zona.

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada a la plaça Sant Miquel : 15 de febrer a 5 de maig de 1998

 • En l'excavació s'ha localitzat una domus romana que es va construir sobre el s, I dC, En aquesta hem localitzat diferents elements entre els que destaquen murs d'opus vittattum i caementicium i paviments d'opus signinum. Durant el baix imperi i l'època tardoromana és va anar modificant l'estructura. Destaquen també les nombroses sitges i murs d'època medieval. -- [v.1] (209 f. : fot. col., 19 f. de làm.): text, inclou desenvolupament dels treballs i inventari de les monedes
 • [v.2] (4 f., 12 f. de diapositives): apèndix diapositives.
 • [v.3] (36 f. de plàn.): planimetria
 • [v.4] (157 f.): inventari de material (1)
 • [v.5] ([174] f.): inventari de material (2)
 • [v.6] (ca. 150 f.): apèndix fitxes originals inventari
 • [v.7] (ca. 100 f.): apèndix fitxes de camp (I)
 • [v.8] (ca. 80 f.): apèndic fitxes de camp (II)

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al c. Montcada núm. 21 - 23 : 14 de maig a 3 de juliol de 1998,3 d'agost a 3 d'octubre de 1998

 • La intervenció ha localitzat una necròpolis tardoromana (8 tombes) dels s. V - VI dC. També s'ha pogut documentar la construcció i les diferents modificacions dels edificis. Cal destacar l'ús industrial dels mateixos, trobant un molí i diferents dipòsits subterranis. -- Títol al CD: Memòria de la intervenció realitzada al Palau Finestres i a la Casa Mauri : c. Montcada 21 - 23 Barcelona
 • [v.1] (ca. 220 f.: fot. col., 55 f. de làm.): inclou desenvolupament dels treballs ; Els materials arqueològics / Raúl Sanz Serrano .-- 1998 .-- 34 f. ; Inventari de les monedes / Maria Clua Mercadal. Museu Nacional d'Art de Catalunya. -- 1999. -- 7 f. ; Fitxes de documentació antropològica / Judit Solé i Muntané .-- 1998 .-- 3 p.
 • [v.2] (6 f., 15 f. de diapositives):
 • [v.3] (197 f.): inventari de material
 • [v.4] (65 f. de plàn.): planimetria
 • [v.5] (149 f.): repertori de les unitats estratigrafiques
 • [v.6] (ca. 150 f.): apèndix fitxes originals inventari
 • [v.7] (ca. 100 f.): apèndix fitxes de camp (I)
 • [v.8] (ca. 100 f.): apèndix fitxes de camp (II)
 • [v.9] (ca. 100 f.): apèndix fitxes de camp (III)
 • [v.10] (ca. 80.): apèndix fitxes de camp (IV)
 • Conté: Reportatge fotogràfic posterior a la intervenció del Palau Finestres amb detalls i fotografies dels enteixinats
Resultats 1 a 10 de 15