Mostrar 10 resultados

Descrição arquivística
Arqueociència Ceràmica
Previsualizar a impressão Ver:

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al carrer Sant Antoni M. Claret, 167-171, carrer de Sant Quintí 55-95, carrer del Mas Casanovas 70-90 i carrer Cartagena 334-372. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Pavelló de Sant Manuel, Barcelona (Barcelonès) : del 21 al 27 de novembre de 2011

Obertura d'una rasa, on s'han documentat uns estrats molt contemporanis i remoguts. No obstant, s'ha pogut documentar en algun tram, un estrat amb restes de ceràmica d'època romana..

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Reina Amàlia 38-38bis, carrer Sant Pau, 118 i carrer de les Flors, 2 del Districte de Ciutat Vella, Barcelona : del 4 al 23 de maig i del 16 de juny al 15 de juliol de 2009

 • Intervenció a la casa fàbrica Estruch, motivada per la construcció d'un nou edifici de vivendes i aparcamen soterrani. Realització de set sondejos en que s'han documentat estructures associades per una banda a l'antiga casa fàbrica Estruch i per l'altra a la presència d'un assentament prehistòric. -- A l'expedient "Estudi geotècnic previ d'un solar, situat al carrer de la Reina Amàlia, 38", realitzat per Centre Català Geotècnia.
 • Conté dos Cds d'imatges de la casa-fàbrica Estruch

Memòria de la intervenció arqueològica als carrers Reina Amàlia 31-33, Lleialtat 1-9 i Carretes 46 i 58 : barri del Raval, Barcelona

 • Documentació d'un assentament de camperols i ramaders del neolític antic transició mig a la Mediterrània Occidental, molt pròxim a la línia de la costa. Els elements (materials, estructurals, faunístics, antropològics..) indiquen l'existència d'un assentament d'hàbitat amb un règim d'ocupació continuat que va començar en un període ple del neolític antic (epicardial) fins un incipient horitzó del Neolític final postacardial. Documentació d'estructures com fons de cabana, forn, enterraments, sitges-fosses, fogars, estructures de sosteniment. El jaciment és la confirmació de l'ocupació i l'explotació de la plana litoral pels incipients agricultors, ramaders (pescadors, mariscadors). Es documenta l'explotació dels recursos locals abiòtics (argiles de la plana i silex, jaspi, chert de la muntanya) com biòtics (fustes, cacera, ramaderia, pesca). -- Promotora: Patronat Municipal de l'Habitatge ; Constructora: Dragados ; Redacció i coordinació del projecte d'intervenció arqueològica: Isidre Pastor i Batalla (Foment Ciutat Vella)
 • v. I: Text
 • v. II: Analítiques. Estudi antropològic. Arqueozoologia
 • v. III: Dibuix arqueològic
 • v. IV: Planimetria
 • v. V: Fitxes UE
 • v. VI: Bases de dades

Memòria de la campanya dels sondejos arqueològics subsidiaris de la construcció d'habitatges socials als carrers Reina Amàlia 31-33, Lleialtat 1-9 i Carretes, 58 i 46, Barcelona, Barcelonès : del 27 de juny al 20 de juliol de 2007

Els 4 sondejos han donat resultats postius, amb presència de carbons, objectes i restes d'època prehistòrica. S'ha documentat restes d'indústria lítica en jaspi, sílex, caràmica, ossos i altres materials. Promotor: Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona

Memòria de la intervenció arqueològica al complex esportiu de Can Ricart : del 14 d'abril al 9 de maig del 2005

La intervenció s'ha realitzat a l'antiga fàbrica de Can Ricart i s'han pogut localitzar diferents estructures modernes. També s'ha pogut documentar part d'una llacuna denominada en l'època medieval com l'estany de Cagalell. També s'han trobat fragments ceràmics de l'època prehistòrica. -- Data d'intervenció del CD: del 14 d'abril al 9 de maig del 2004 [sic]

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al c. Montcada núm. 21 - 23 : 14 de maig a 3 de juliol de 1998,3 d'agost a 3 d'octubre de 1998

 • La intervenció ha localitzat una necròpolis tardoromana (8 tombes) dels s. V - VI dC. També s'ha pogut documentar la construcció i les diferents modificacions dels edificis. Cal destacar l'ús industrial dels mateixos, trobant un molí i diferents dipòsits subterranis. -- Títol al CD: Memòria de la intervenció realitzada al Palau Finestres i a la Casa Mauri : c. Montcada 21 - 23 Barcelona
 • [v.1] (ca. 220 f.: fot. col., 55 f. de làm.): inclou desenvolupament dels treballs ; Els materials arqueològics / Raúl Sanz Serrano .-- 1998 .-- 34 f. ; Inventari de les monedes / Maria Clua Mercadal. Museu Nacional d'Art de Catalunya. -- 1999. -- 7 f. ; Fitxes de documentació antropològica / Judit Solé i Muntané .-- 1998 .-- 3 p.
 • [v.2] (6 f., 15 f. de diapositives):
 • [v.3] (197 f.): inventari de material
 • [v.4] (65 f. de plàn.): planimetria
 • [v.5] (149 f.): repertori de les unitats estratigrafiques
 • [v.6] (ca. 150 f.): apèndix fitxes originals inventari
 • [v.7] (ca. 100 f.): apèndix fitxes de camp (I)
 • [v.8] (ca. 100 f.): apèndix fitxes de camp (II)
 • [v.9] (ca. 100 f.): apèndix fitxes de camp (III)
 • [v.10] (ca. 80.): apèndix fitxes de camp (IV)
 • Conté: Reportatge fotogràfic posterior a la intervenció del Palau Finestres amb detalls i fotografies dels enteixinats

Memòria de la intervenció efectuada a la Casa de Convalescència - Institut d'Estudis Catalans : agost - desembre 1998,[c. Carme 47 - 49]

S'han pogut documentar un conjunt de restes ubicades en líextrem sud de la Casa de Convalescència i que corresponen a les dependències i als serveis (celler, rebost, llenyer, graner, etc.). Síhan identificat gràcies a un plànol de 1674. També síhan documentat restes d'edificis anteriors a l'hospital, on destaquen dos pous i un mur de fàbrica gòtica. Cal destacar també la localització del claustre d'edifici amb material ceràmic dels s. XIV i XVII i restes òssies (871 fragments) humanes que podrien relacionar-se amb alguna àrea d'enterrament propera. -- v.2 : documentació fotogràfica

Intervenció arqueològica al Pla Central del Raval (carrer Sant Jeroni, carrer Sant Antoni de Pàdua, carrer Cadena, carrer Sant Pau) : de l'11 de juny fins al 3 de juliol de 1998

 • Els sondejos permeten constatar la presència de ceràmica d'estil epicardial i estris lítics. -- No hi ha memòria. Hi ha informe previ
 • Resum fet a partir de la documentació de l'expedient i la fitxa de la Carta Arqueològica

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al Palau de la Generalitat : 15 - 22 de novembre de 1994

 • Gràcies a l'excavació s'han documentat diferents estructures muràries d'època moderna. Cal destacar la presència de voltes amb carcanyols farcits de material ceràmic dels s. XVI i XVII. També s'ha documentat un forn domèstic. -- Durant el 2013, es van assignar codis nous, a les intervencions que no tenien cap codi associat.
 • Entre 2006 i 2012, la intervenció tenia assignat un codi assignat pel centre catalogador (BPG),
 • Les fot. són originals
 • Al inventari de material figura data 15-22 de novembre de 1995