Mostrar 14 resultados

Descrição arquivística
Huertas Arroyo, Josefa Ceràmica
Previsualizar a impressão Ver:

4 resultados com objetos digitais Mostrar resultados com objetos digitais

Memòria de la intervenció preventiva carrer Avinyó, número 15, Districte de Ciutat Vella, Barcelona, Barcelonès: dates intervenció: del 10 de març al 4 d'abril i del 23 al 25 de juliol de 2014

L'actuació del març a la zona de l'intervallum ha permès documentar amb major detall el forn documental a l'actuació dels anys 2003-2004, així com l'excavació dels nivell d'ús, fins exhaurir-los, allà on no suposava un problema per la conservació de les restes de la domus. L'actuació del juliol ha permès la recuperació d'alguns fragments de pintura mural.

Intervenció arqueològica al carrer Valldonzella 21, Plaça de Joan Coromines : ampliació del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB),setembre-novembre 2008

Les dades extretes estan condicionades pel caracter d'actuació parcial i previ sobre el subsòl de les edificacions. Malgrat els condicionants es pot afirmar que s'han trobat diverses estructures associades amb la Casa de la Caritat.

Memòria de la intervenció arqueològica a l'Ajuntament de Barcelona : 31 de maig de 1999

S'han recuperat restes de material arqueològic d'època romana, entre els quals destaca la presència d'opus signinum que permet situar la destrucció de l'estructura sobre el s. I-II dC. -- A l'expedient documentació administrativa, topogràfica i memòria original.

Memòria arqueològica de l'antic mercat del Born : Barrio de la Ribera - districto Ciutat Vella

La intervenció ha servit per a recuperar un part de l'estructura del rec Comtal, així com les successives reformes que es van efectuar a la zona. Cal remarcar la presència d'un pont, així com la documentació de diferent material arqueològic, principalment ceràmica de s. XIV - XV i XVII - XVIII.

Informe memòria de la intervenció arqueològica al carrer Sant Domenec del Call, 6 : juny

Documentació de part d'un mur relacionat amb material ceràmic posterior al s. VII. També s'ha localitzat una sitja o pou amb restes de material ceràmic (verd i manganès) del s. XIV. L'expedient inclou fitxes UE originals i inventari de material original.

Memòria de la intervenció arqueològica al mercat de Santa Caterina : desembre 1997 - març 1998

  • Localització de restes de la fase conventual, destaca la localització de la línia de la façana i de l'absis, així com la presència de varis murs d'edat moderna. S'han localitzat diferents enterraments, principalment d'època medieval - moderna, i la presència d'una tomba d'inhumació de tegula a doble vessant d'època baiximperial. també s'ha localitzat uns abocador díàmfores d'època romana. -- v. I ([105] f., 18 f. de làm., 35 f. de plàn.): Inclou descripció de les restes
  • v.II (ca. 150 f.): annexes
  • v.III (40 f. de plàn.): planimetria
  • Annex: Aixecament de plànols d'estat actual del Mercat de Santa Caterina (11 plànols) [D11]
  • L'expedient inclou 1 vol. de documentació administrativa i documentació històrica, i una còpia de la memòria sense relligar separada en 3 vols.

Informe memòria de la prospecció arqueològica a la plaça Joaquim Xirau : octubre 1996

  • Presència de diferents restes estructurals, murs, paviments, etc. que podrien correspondre a una impremta que va funcionar fins l'enderrocament de l'edifici. També s'han documentat diferents murs de fonamentació i material d'enderroc. S'ha localitzat fragments ceràmics d'època romana i moderna (s. XVIII). -- El Servei d'Arqueologia va assignar el codi originari 1181 a dues intervencions diferents executades a la Plaça Joaquim Xirau (1996 i 1997). Per a la intervenció de 1996 el centre catalogador ha reassignat el codi 1181a; per a la intervenció de 1997, s'ha reassignat el codi 1181b
  • Dades topogràfiques a l'expedient

Memòria de la intervenció arqueològica a Sotstinent Navarro, 30-32 : novembre 1996

Troballa de diferents paviments ceràmics associats a 2 grans contenidors que presenten materials d'enderrocs amortitzats del s. XVIII. També s'ha pogut localitzar un mur del s. XVII i restes de ceràmica de cronologia romana. Inclou no relligat l'inventari definitiu de materials: 22 f. originals i 12 f. de fitxes UE.

Resultados 1 a 10 de 14