Mostrar 4 resultados

Descrição arquivística
Dracma Arqueologia Edat Contemporània, 1854 -- s. XX Com objeto digital
Previsualizar a impressão Ver:

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer d'Otger, 18-26, al Districte de Sant Andreu (Barcelona, Barcelonès): dates de la intervenció: de l'1 d’abril de 2019 al 28 de febrer de 2020

La present i ntervenció ha permès localitzar i documentar un conjunt d’estructures d'hàbitat que malgrat no presentar restes ceràmiques associades han permès definir 4 fases constructives anteriors a l’actual solar. Tot i les limitacions a l’hora de poder establir una cronologia precisa, res sembla indicar una urbanització de l’espai que ens ocupa anterior al segle XVII.

Dracma Arqueologia

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer del Bisbe Laguarda, 16, al Districte de Ciutat Vella (Barcelona, Barcelonès): dates de la intervenció: del 9 al 13 de març de 2020

En la intervenció no s’ha constatat cap vestigi d’ocupació –ni estructural ni moble- anterior a l’edificació actual del s. XIX. No obstant això, malgrat que tant les estructures localitzades com els estrats documentats presentaven restes mobles molt homogènies (s.XIX-XX), pel tipus d’estructura localitzada, la seva factura i les relacions que mantenen entre ells s’han pogut establir 2 fases constructives.

Dracma Arqueologia

Memòria científica de la intervenció arqueològica al Passeig de Torras i Bages, 85-105. Casa Bloc, al Districte de Sant Andreu de Barcelona: dates de la intervenció: Del Del 17 de maig a l’11 de juny de 2021 i del 21 de juny al 14 de juliol de 2021

La intervenció ha permès localitzar i documentar dos dels tancaments perimetrals de l’Edicle original dels anys 30, així com les restes de la part aerea del tancament. Més concretament, es tractaria d’un sòcol de pedra que ocuparia la part baixa del tancament, per sobre de la fonamentació i immediatament per sota de la paret de maó.
També ha estat possible localitzar i documentar tres dels tancaments perimetrals de l’edifici anomenat Bloc Fantasma, edificat entre 1945 i 1946, així com de la mitgera longitudinal que separava l’edifici en 2 crugies.

Dracma Arqueologia

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Lledó, 13 -Casa Manuel de Figuerola- al Districte de Ciutat Vella, (Barcelonès): dates de la intervenció: Del 13 al 21 de gener de 2021

S'ha pogut localitzar i documentar un conjunt d’estructures que han permès establir a grans trets 5 fases constructives, que van des de l’època baix-imperial fins a les reformes de l’edifici bastit en 1871, passant pel conjunt d’estructures vinculades al casal gòtic ubicat en aquesta finca i les seves reformes del segle s.XVI. La fase romana és la que planteja més interrogants, ja que malgrat tenir les evidències del pas de la muralla pel subsòl de la finca aquesta no ha pogut ser localitzada amb certesa absoluta, sent localitzada únicament unes estructures atribuibles a part de la muralla en una cota molt més baixa de la que es preveia en el moment d’iniciar el rebaix.

Dracma Arqueologia