Estructura civil

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Estructura civil

Termes equivalents

Estructura civil

Termes associats

Estructura civil

54 Descripció arxivística results for Estructura civil

54 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Recerca documental Casa Padellàs

  • Estudi documental de la Casa Padellàs, seu del Museu d'Història de la Ciutat, exemple d'arquitectura gòtica barcelonina que va ser traslladat el 1930, un cop es desmuntà del seu emplaçament originari al carrer Mercaders, 25 cantonada Tarascó. Estudi tant de la casa original com de les obres de desmuntatge i reedificació. -- v. I (ca. 150 f.) : Memòria
  • v. II (ca 250, 350 f.) Documentació primària [A:1329/1744;B:1765-1942]
  • v. III (ca.27 pl.) Documentació gràfica
  • v. IV (ca. 38 fot.) Documentació fotogràfica
  • v. V (ca. 80 f.) Recull bibliogràfic

Memòria del seguiment arqueològic realitzat al carrer de la Barra de Ferro, 8 : 14 de novembre al 12 de desembre de 2005

Es poden assenyalar diferents fases cronològiques documentades que abarquen des d'una possible cronologia romana fins a època contemporània i moderna. Les datables en època moderna responen al moment de construcció de l'edifici a les darreries del segle XVIII.

Memòria de les intervencions arqueològiques al Mercat de Sant Antoni (carrer Compte d'Urgell, 1B, carrer Manso, 55-57) i al carrer Manso, 64-78 : març - maig 2007

S'ha pogut obtenir una interpretació fragmentada del sistema defensiu i dels aspectes morfològics del baluard. També s'ha constatat la presència de restes anteriors a la construcció del sistema defensiu del segle XVII, i de restes de la construcció del Mercat al segle XIX. Degut a la proximitat en el temps i l'espai dels sondejos s'ha cregut oportú unificar les memòries d'ambdues intervencions per tal de fer més comprensibles els resultats obtinguts.

Memòria de la recerca arqueològica efectuada al subsòl de la finca número 7 del carrer Nou de la Rambla, Barcelona : campanyes de 2017 i 2018 al Districte de Ciutat Vella, Barcelona : dates de la intervenció: del 22 de març al 9 d'abril de 2017, del 9 de gener al 16 de març de 2018, i del 26 al 27 d'abril de 2018

Es realitzà un reconeixement general del subsòl amb una xarxa de perfils GPR, després es van practicar perforacions a rotació entre 15 m i 30 m de fondària i finalment s’excavaren tres sondeigs de 1 x 1 m distribuïts a la planta baixa, un a tocar de la façana principal i els altres dos situats al fons de la finca, adossats a la paret que fa de mitgera amb el Palau Güell. L’objectiu era arribar a 50 cm per sota de les fonamentacions. Amb aquests sondeigs es va poder detectar estrats datats entre els segles I-III dC a les cotes més profundes. També varen aparèixer restes òssies humanes, disposades en superposicions de sis capes d’enterraments, en els sondeigs situats al fons de la finca, associades amb ceràmica blava catalana del segon terç del segle XVII. Les inhumacions es vinculen a una fossa comuna ubicada als horts del col·legi dels Carmelites Calçats, que entre 1694 i 1698, en el context de la guerra dels Nou Anys, fou utilitzat com a hospital de la milícia. També es varen evidenciar restes vinculades a l’obertura del carrer del Conde del Asalto el 1784, que va tenir com a conseqüència la divisió del terrenys del col·legi en parcel·les a banda i banda del nou carrer. Hi ha vestigis de l’edifici projectat a les darreries del segle XVIII mitjançant paviments associats a ceràmica del moment, dels qual destaquen algunes importacions de Savona. Posteriorment hi ha una reconstrucció arran dels bombardeigs de 1842. Les remodelacions contemporànies s’interpreten a partir dels canvis en alguns paviments i la redistribució dels espais.

Diputació de Barcelona

Memòria de la intervenció arqueològica subsidiària del projecte d'infraestructures bàsiques i restauració. Centre Cultural del Born. Fonaments, de Barcelona : dates de la intervenció: novembre 2008, gener 2009, març 2009, abril-juliol 2009

  • Les obres de construcció del centre cultural ha fet necessari el creixement d'una de les cares dels encepats que conformen l'espai central. La intervenció s'ha centrat en els encepats, alguns no han afectat estructures i d'altres si. Les limitacions de la zona a excavar, ha fet que només s'ha pogut datar el moment constructiu d'alguns paviments de rajola i d'una escala. L'actuació tenia com a objectiu principal la protecció de les estructures del conjunt arqueològic. -- Conté: v.1: Text i inventaris
  • v.2: Planimetria

Memòria de la intervenció arqueològica subsidiària de les obres de remodelació de l'avinguda Francesc Cambó i del carrer dels Mercaders de Barcelona : juliol de 2005

Durant la intervenció preventiva subsidiària d'unes obres de reurbaització han estat documentades una sèrie d'estructures arqueològiques de cronologia medieval, moderna i conetmporània. Les obres van afectar les noves estructures motiu pel qual es va sol·licitar el corresponent informe de desmuntatge i cubriment indefinit. Durant el desmuntatge d'un mur ha estat possible la recuperació d'un element de base d'una premsa.

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al carrer de la Junta de Comerç : 11 de desembre de 2006 al 28 de febrer de 2007,1-25 i 2-30

Només s'han documentat les fases constructives més actuals, corresponents al segle XIX i segle XX, aquest fet és degut a que, en èpoques anteriors, aquest sector de la ciutat havia estat una zona de camps i horts.

Memòria de la intervenció arqueològica realitzada al carrer Ciutat d'Elx, 31, carrer Gran de la Sagrera, 32-60, al Districte de Sant Andreu (Barcelona): dates intervenció: del 22 de setembre al 31 de desembre de 2015

La zona es va caracteritzar fins ben entrat el segle XIX per ser un paratge força desolat prop del creuament del Rec Comtal amb al Carretera de Ribes
Documentació d'un tram del Rec Comtal.

Atics

Resultats 1 a 10 de 54