Estructura civil

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Estructura civil

Termes equivalents

Estructura civil

Termes associats

Estructura civil

54 Descripció arxivística results for Estructura civil

54 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Memòria de la intervenció arqueològica a l'avinguda Paral.lel, 2-32, plaça de les Drassanes, 1 i passeig de Josep Carner, 28-30 (Drassanes Reials. Fase 2), al Districte de Ciutat Vella de Barcelona : data de la intervenció: del 16 de maig al 3 de juny de 2011

S'han pogut documentar algunes estructures i estrats arqueològics pertanyents al funcionament de l'edifici. La manca de dades es deu fonamentalment a les reduïdes dimensions i fondària de l'espai excavat. L'atribució cronològica va des de època baix medieval fina a època contemporània. Les diferents fases d'intervenció arqueològica han permès corroborar la profunda transformació de l'edifici medieval.

Memòria de la intervenció arqueològica a les Drassanes Reials (Barcelona) al Districte de Ciutat Vella, Barcelona: data intervenció: del 15 de febrer al 31 d'agost de 2010

Documentació de traces d'ocupació d'aquest sector des de l'època romana i, de manera més intensa, a partir del segle XIII, que s'assisteix a la formació del primer recinte monumental de l'àrea de les Drassanes. Deteccióde fases clarament atrubuïbles al segle XIV i a finals del segle XVI, i amb la constatació d'un ús intens de les instal.lacions des del segle XVII fins a l'època contemporània.

Atics

Memòria de la intervenció arqueològica al C/ Coronel Monasterio 6-16 : data intervenció: març-agost 2004

S'ha documentat una canalització romana, on s'ha trobat ceràmica romana. S'han pogut reconstruir l'itinerari de l'aqüeducte del Besòs de Barcino. Localització del molí hidràulic de Sant Andreu (s. XIII), aprofitant la força del Rec Comtal, i camí empedrat d'època baixmedieval i moderna de l'antic camí de Sant Andreu a Santa Coloma i un pont que creua el Rec Comtal. Localització també d'estructures o bé de l'antic molí i el Rec Comtal o bé la fàbrica de colorants que s'instal.là al solar al s. XX. --v.1: Text, làmines.-- v.2: Planimetria. -- v.3: Planimetria. -- v.4: Fitxes registre. -- v.5: Diapostivies

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Ample, 11-13, al Districte de Ciutat Vella, Barcelona, El Barcelonès: dates de la intervenció: del 12 de desembre de 2016 al 28 de juliol de 2017

Ocupació interrompuda des d'època altimperial fins a l'actualitat, permet obtenir una important seqüència cronològica del front litoral de la ciutat de Barcelona. Documentació de restes d'una edificació datada a finals del segle II-III amb murs i un paviment d'opus signinum. Documentació d'estructures que evidencien l'ocupació de la línia costanera, a època baixmedieval, que es consolida al segle XIII-XIV.
La finca d'Ample, 11 corresponia a l'antiga seu de la Societat de Crèdit Mercaintil, realitzada entre 1896 i 1900, finca estil neoclàssic.

Atics

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Comercial 2, Fusina 4, Ribera 3, ptg Mercantil 2-4, plaça Comercial 12, passeig Picasso 34-38 i a l'interior de l'antic Mercat del Born. Projecte d'Infraestructures Bàsiques. Centre Cultural del Born. Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció: juliol 2010 - juliol de 2011

Treballs d'excavació als carrers circumdants de l'antic Mercat del Born de Barcelona, així com a l'interior de l'antic mercat del Born. La intervenció vé motivada per les obres de construcció d'un Centre Cultural en l'edifici de l'antic mercat del Born i per la substitució de cables de la companyia Fecsa.
S'han documentat gairebé 300 estructures pertanyents als diferents àmbits de les edificacions enderrocades l'any 1717, per construir la ciutadella militar i la seva zona de seguretat, la gran majoria d'aquestes s'ubiquen cronològicament en la darrera fase d'ús (segona meitat del segle XVII i l'any 1717).

Còdex

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de la Ribera, Comercial, Fusina, passatge Mercantil, passeig del Born i plaça Comercial. Obres d'urbanització al voltant del Mercat del Born i instal.lacions de recollida penumàtica de sòlids urbans, de Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció: agost de 2012 - juny de 2013

Intervenció motivada per la urbanització dels carrers circumdants al Centre Cultural del Born. Es van obrir 9 rases al llarg dels carrers. Les restes arqueològiques documentades pertanyen a 12 illes de cases, 21 cases, 35 àmbits i 6 carrers de l'antic barri de la Ribera.

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer de Salvador Aulet, 1 / Via Laietana, 11b / carrer dels Sotstinent Navarro, 13, al Districte de Ciutat Vella, Barcelona (Barcelonès): data intervenció: del 15 al 30 de juny de 2021

S'ha pogut documentar estructures i estrats relacionats amb la construcció de l’actual edifici de l’escola Ángel Baixeras. Probablement, les estructures i els estrats daten dels inicis del segle XX, concretament entre el 1917 i el 1922, moment de construcció de l’edifici.

Atics

Memòria de la intervenció arqueològica al carrer d'Otger, 18-26, al Districte de Sant Andreu (Barcelona, Barcelonès): dates de la intervenció: de l'1 d’abril de 2019 al 28 de febrer de 2020

La present i ntervenció ha permès localitzar i documentar un conjunt d’estructures d'hàbitat que malgrat no presentar restes ceràmiques associades han permès definir 4 fases constructives anteriors a l’actual solar. Tot i les limitacions a l’hora de poder establir una cronologia precisa, res sembla indicar una urbanització de l’espai que ens ocupa anterior al segle XVII.

Dracma Arqueologia

Memòria de la intervenció arqueològica al subsòl de l'edifici número 2C del carrer La Seca, barri de la Ribera (Barcelona): dates intervenció: del 29 de setembre al 24 d'octubre 2014, del 27 d'octubre al 21 de novembre 2014, i del26 de gener al 27 de febrer de 2015

Documentació de restes d'un casal gòtic del segle XIII, en el qual l'espai estava definit per arcs de carreus.
L'espai com a Fàbrica de Moneda, no serà fins mitjans del segle XVII.
Documentació dels darrers moments de la Fàbrica de Moneda, cap a mitjans del segle XIX, per un seguit de conduccions de caire industrial.

Atics

Memòria de la intervenció arqueològica al subsòl del Museu d'Història de la Ciutat (Casa Padellàs, Plaça del Rei): 1997-1998

Intervenció vinculada a la instal.lació d'un ascensor. L'espai escollit estava ocupada per la casa mercedària. Documentació de l'intervallum, amb pavimentació i claveguera. A l'alta edat mitjana documentació d'un habitatge adossat a la muralla romana. A la baixa edat mitjana origen de la capella de Santa Àgata, a principis del segle XIV. D'època moderna i contemporània documentació de la Casa Mercedària

Resultats 21 a 30 de 54