Canalització d'aigua

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Canalització d'aigua

Termes equivalents

Canalització d'aigua

Termes associats

Canalització d'aigua

39 Descripció arxivística results for Canalització d'aigua

39 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Intervenció arqueològica al carrer de Montevideo, 13, Escola Betània-Patmos: dates d'intervenció: setembre-novembre 2015

Les obres de construcció d'un edifici destinat a escola infantil i un aparcament propietat de la Fundació Escola Betània Patmos al carrer Montevideo 13, per sobre del Monestir de Pedralbes, ha permès identificar un seguit de construccions destinades a la conducció d'aigua datades entre els segles XVIII i XX

Actium

Intervenció arqueològica al carrer Ripoll, 25 i carrer Capellans, 10-16 : dates de l'intervenció: de l'11 de març al 6 d'abril de 2009

La intervenció portada a terme en el pati elevat on es situa el Jardí Històric de la finca, ha permès localitzar el coronament d'un total d'onze trams de mur que formaríen part de l'entramat urbà de la zona en època moderna i que podrien tenir el seu origen en època medieval.

Memòria arqueológica de la intervenció efectuada al carrer de Cartagena, 157-159X, carrer Dos de Maig, 187.I i 189.X, al Districte de l'Eixample i Sant Martí (Barcelona, Barcelonès): dates de la intervenció: del 7 de desembre de [2015] al 18 de març de 2016

Documentació de fins a 4 trams del Rec comtal a les finques del carrer Dos de Maig. Documentació de la fàbrica Marull

Atics

Memòria científica intervenció arqueològica al carrer del Rosselló, 280, Districte de l'Eixample (Districte de Ciutat Vella, Barcelona): data intervenció: del 7 al 17 d'abril de 2014

Realització de dos sondejos. Al sondeig 1, es va identificar un estrat d'argila amb restes de ceràmica de diferent cronologia (des de medieval fins a contemporània) i restes òssies tant humanes com de fauna. Segurament és un estrat residual, propablement aportat al segle XIX durant els treballs d'urbanització de l'espai per a la construcció de l'Eixample. Al segon sondeig unicament s'ha identificat restes d'una canalització i fonamentació d'un envà de la finca.

Memòria científica intervenció arqueològica als carrers Sant Adrià, números 21b-23/24-32, i Segre,número 32b-56, Districte de Sant Andreu : Barcelona, maig-agost 2012

Amb motiu de les obres per a la reallització d'una rasa per canalitzar una xarxa de conducció d'aigües a la cruilla entre els carrers Sant Adrià i Segre s'ha portat a terme una intervenció arqueològica, s'han controlat els rebaixos del subsòl i s'han localitzat fonaments i estructures soterrades de les antigues cases situades a la zona, un possible mur del Rec Comtal del segle XIX, un col.lector que pot ser un soterrament d'aquesta mateixa sèquia i unes estructures d'època moderna de funcionalitat indeterminada. -- Informe d'afectació a l'expedient

Memòria de la intervenció al carrer del Doctor Aiguader, 15-23 (Ciutat Vella, Barcelona, Barcelonès) : dates de la intervenció: novembre 2011 - octubre 2012

  • Arran del projecte de construcció d'uns edificis a càrrec del Patronat Municipal de l'Habitatge s'ha portat a terme el control de moviment de terres i la posterior excavació d'alguns sectors del solar. Les primeres troballes van consistir en un seguit de nivells de terra piconada relacionats amb un camí modern paral.lel a la línia de platja. Es van documentar estrats relacionats amb l'excavació del fossat i la formació del glacis. La continuació de les tasques de control va permetre localitzar part d'un edifici possiblement enderrocat durant el setge de 1714, un tram d'una derivació provisional del Rec Comtal i un total de 25 àmbits amb estructures molt febles, corresponents a les anomenades barraques de mar o barraques de pescadors durant el segle XVII. També cal destacar els rebaixos de més de 4 metres de fons marí del segle XV relacionat amb la construcció del moll en 1477. -- A l'expedient 4 informes d'afectació d'estructures i informe final.
  • Vol.1: Text memòria ; vol. 2 : planimetria ; vol. 3 : material ; vol. 4 i 5 : Fitxes UE ; vol. 6 : inventari material arqueològic ; vol. 7 : inventari fotogràfic ; vol. 8 : Documentació restauració [només CD]

Memòria de la intervenció al carrer del Rec Comtal, 15-17 al Districte de Ciutat Vella, Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció:del 20 de març al 23 de març i 11 d'abril de 2017

Rasa per a la instal.lació del servei de gas. Documentació d'una part del traçat del Rec Comtal, concretament de part de la coberta de volta obrada amb teules o maons lligats amb morter de calç blanc.

Atics

Memòria de la intervenció arqueològica a la Rambla, 127, al Districte de Ciutat Vella, Barcelona : dates de la intervenció: del 14 d'agost al 4 d'octubre de 2017

La remodelació de la finca situada a La Rambla, 127 ha suposat el rebaix del subsòl en uns punts concrets per la realització de diversos encepats, un rebaix per la construcció d'una grua i una canalització. De manera general, la planta baixa d'aquesta finca havia estat rebaixada ja entre la segona meitat del segle XIX i el segle XX per la construcció de diversos soterranis. Tot i això, en algun punt no afectat per aquests soterranis, s'han localtizat estructures anteriors a la finca actual, datades de manera genèrica en època moderna, tot i que podrien ser anteriors.

Arqueòlegs.cat

Memòria de la intervenció arqueològica a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau -urbanització pavellons Sant Rafael i Sant Leopold-, Barcelona, Barcelonès: desembre 2013 a gener 2014

Control arqueològic de les tasques d'urbanització de la zona compresa entre els pavellons de Sant Rafael i Sant Salvador del Recinte de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, ha permés identificar dos dipòsits o aljubs coetanis al moment de construcció del complex hospitalari i la continuació de dos canalitzacions localitzades en una intervenció anterior pertanyents al Mas Xifré

Memòria de la intervenció arqueològica a l'Hospital de la Santa Creu i Santa Pau - Bescanviadors geotèrmics, carrer de Sant Antoni Maria Claret, 167-171, carrer Sant Quintí, 55-95, carrer del Mas Casanovas, 70-90 i carrer de Cartagena, 334-372 de Barcelona (Barcelonès): dates de la intervenció: de 18 de febrer al 31 de març, del 4 al 30 d'abril, del 7 al 31 de maig i de l'1 al 31 de juliol de 2013

El seguiment arqueològic de les tasques d'excavació de les rases i pous per a la construcció de bescanviadors geotèrmics al recinte històric de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona ha permès identificar estructures arqueològiques de tres períodes diferenciats. Per una banda estructures pròpies del complex hospitalari (clavegueres i desaigües), estructures del mas Xifré, enderrocat per a la construcció de l'Hospital, datades al segle XIX, i per últim, una sitja d'època ibèrica datada entre el segle III i I aC.

Resultats 1 a 10 de 39